• Arnhem
 • Opdrachtnummer: Z 18286

Provincie Gelderland

Voor Province Gelderland zijn we op zoek naar een 

Ecoloog Recreatiezonering

Opdracht omschrijving:
De Veluwe is een prachtig en uniek natuurgebied midden in Gelderland. Steeds meer mensen genieten van de prachtige natuur op de Veluwe. Dat bezoek heeft echter een keerzijde. Want dieren worden verstoord door recreatie, verkeer, werkzaamheden en evenementen, of worden overreden. Ze trekken zich op een steeds kleiner leefgebied terug. Het evenwicht tussen natuur en recreatie is uit balans. Daarom werken provincie, gemeenten, grondeigenaren en recreatieondernemers aan recreatiezonering voor de hele Veluwe. Niet alles kan overal. We benoemen zones voor verschillende vormen van gebruik. In sommige delen beschermen we kwetsbare dieren en planten door ze rust en ruimte te geven. En het wordt duidelijker waar men kan wandelen, fietsen of paardrijden en waar evenementen en activiteiten mogelijk zijn. Zo beschermen we de natuur, én kunnen we van de natuur blijven genieten en wilde dieren tegenkomen. Met recreatiezonering zoeken we naar een goede balans tussen natuur en landschap en de diverse vormen van gebruik.

Dit proces is inmiddels in volle gang. Samen met de terreineigenaren en gemeenten op de Veluwe maken we een recreatiezoneringskaart voor de hele Veluwe. De volgende stap is dat we gezamenlijk kijken welke maatregelen nodig zijn om de zonering in de praktijk te brengen. Maatregelen die daarbij horen zijn bijvoorbeeld routes verleggen, een parkeerterrein verplaatsen of paden (tijdelijk) afsluiten. Op andere plekken kunnen we juist een impuls geven aan meer of betere beleving, bijvoorbeeld met voorzieningen als uitzichtpunten met natuurinformatie, of doordat we een fietspad verbreden of een nieuwe route aanleggen.

Je werkt als ecoloog mee in projectteam recreatiezonering Veluwe en bent ook onderdeel van het grotere team N2000 Veluwe, waarin afstemming plaatsvindt over de verschillende N2000 herstelprogramma’s. Bij de uitwerking dienen zich bij de samenwerking met externe partijen veelvuldig belangentegenstellingen aan die je moet overbruggen. Deze belangentegenstellingen bevinden zich zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Je ziet mogelijkheden de natuuropgaven te verbinden en tegenstellingen te overbruggen.

Verantwoordelijkheden en taken:
Het recreatiezoneringplan moet een bijdrage leveren aan het halen van de instandhoudingsdoelen voor de 7 vogelrichtlijnsoorten, die onder hun doel zitten. Dat zijn duinpieper, tapuit, boomleeuwerik, draaihals, nachtzwaluw, wespendief en zwarte specht. Door Stichting Vogel Onderzoek Nederland (SOVON) zijn natuurmaatregelen en recreatiezoneringsmaatregelen benoemd, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de 7 vogelsoorten weer op hun doel komen. Hiervoor is een rapport met bijbehorende soortenprofielen opgeleverd. Dit rapport vormt een input voor de herstelprogramma’s en wordt bij de Wnb-vergunningverlening gebruikt als toetsingskader. Ook kwetsbare reptielensoorten als zandhagedis, adder en gladde slang worden geholpen met de zoneringsmaatregelen.

De ecoloog recreatiezonering gaat helpen om het recreatiezoneringsplan verder uit te werken en uit te rollen.

 • Vanuit ecologisch perspectief adviseren over gewenste maatregelen ten behoeve van N2000 recreatiezonering op de Veluwe. Dit in overleg met de terreinbeheerders en andere betrokken partijen;
 • Toetsen van voorgestelde maatregelen voor recreatiezonering aan het doelstelling van de recreatiezonering, met als basis het SOVON rapport;
 • Afstemming met ecologen van gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en eventuele andere betrokken partijen;
 • Formuleren van ecologische onderzoeksopdrachten en inhoudelijke begeleiding van de uitvoering daarvan;
 • Inbreng van inhoudelijke standpunten en het belang van de provincie in gebiedsprocessen recreatiezonering;
 • Het (laten) beoordelen van de effectiviteit van het integrale recreatiezoneringsplan;
 • Bewaken van de samenhang, vanuit ecologie, van maatregelen voor recreatiezonering, met de maatregelen uit de andere herstelprogramma’s die worden opgesteld zoals voor beken, vennen, venen, bossen, heide en stuifzanden. Hiervoor stem je af met de ecologen en projectleiders die aan de ander N2000 opgaven voor de Veluwe werken;
 • Oog hebben voor en agenderen van kansen op het gebied van recreatiezonering in relatie tot natuurherstel;
 • Uitdragen van het provinciale belang t.a.v. recreatiezonering;
 • In overleg met de projectleider deelnemen aan relevante overleggen en gebiedssessies, waar ecologische kennis vereist is.

Eisen en wensen:

 1. Je hebt minimaal een afgeronde ecologische HBO opleiding;
 2. Je bent in de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland;
 3. Je beschikt over toepasbare kennis van en ervaring met één of meerdere vogelsoorten waarop de natuurmaatregelen en recreatiezoneringsmaatregelen gericht zijn (duinpieper, tapuit, boomleeuwerik, draaihals, nachtzwaluw, wespendief en zwarte specht). Je kent recente onderzoeken en kent de habitateisen van de soort(en) en kan beoordelen of maatregelen gaan bijdragen aan behoud of uitbreiding van deze soort(en);
 4. Je bent in staat om zelfstandig ecologische beoordelingen uit te voeren.

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe. Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar zp@jong-en-ko.nl.

Overige informatie in verband met Corona.
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 

 • Begindatum : 1 juni 2021 
 • Einddatum : 31 mei 2022
 • Op tot verlenging : Ja, 2×12 maanden
 • Standplaats : Provinciehuis Arnhem / Thuis
 • Uren: 16/24  uur per week  
 • Gesprek : 17/19 mei 2021

Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW. Nadere informatie verkrijgbaar bij het administratie kantoor ZP&co 085 – 487 85 00. 

ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op info@jong-en-ko.nl. Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 

Ecoloog Recreatiezonering N2000 Veluwe /110/ Inhuur Gelderland 042446

Tagged as: Milieu en Groen