• Den Haag
 • Opdrachtnummer: Z 18679

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Voor Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn we op zoek naar een

DGSenB Adviseur Privacy

Opdrachtgever
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en de Wet politiegegevens (Wpg) zijn de twee
gegevenswetten van de strafrechtketen die zien op de verwerking van gegevens van strafrechtelijke
aard. Deze wetten worden vernieuwd en samengevoegd. Hiervoor is de EU-richtlijn 2016/680, die in
beide wetten is geïmplementeerd, leidend.

Er is een projectteam dagelijks bezig met deze vernieuwing. Dit team bestaat uit afvaardigingen van
verschillende DG’s en directies van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaronder DGSenB.
Voor DGSenB wordt elke beleidsdirectie een coördinator geleverd aan het projectteam. Je hebt als
coördinator de rol om actieve inbreng te leveren in het projectteam en daar het standpunt dan
wel belangrijke punten van het DG te bespreken. Voor deze input maak je gebruik van
contactpersonen van de verschillende afdelingen binnen de directie, waarvoor je
werkt. Ook zal je regelmatig contact leggen met verschillende uitvoeringsorganisaties/partners voor wie dit traject een grote impact zal hebben. Je zult daarnaast deelnemen aan werkzaamheden die het projectteam uitvoert zoals het meeschrijven aan en uitwerken van onderwerpen voor de contourennota.

Je werkt enkel voor de directie Sanctietoepassing en Jeugd.

De organisatie
Ministerie van Justitie en Veiligheid (MJenV) draagt zorg voor de rechtsstaat in Nederland, zodat
mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. MJenV werkt aan een
veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te
grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: ze ontzetten ouders uit de ouderlijke
macht of sluiten veroordeelden in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: ze begeleiden
gedetineerden bij hun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het
ingrepen die alleen MJenV kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor nadere informatie over MJenV
wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én
perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein,
reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen
en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor hen staat de maatschappelijke opgave
centraal; zij richten zich op de sanctie-uitvoering en hulp aan slachtoffers. Het werkterrein van
DGSenB loopt uiteen van slachtofferbeleid en high impact crimes tot filantropie en internationale kinderbescherming. Iedere medewerker heeft daarin zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise.
Als team laten zij zich inspireren door de buitenwereld, werken ze samen en staan ze open voor
ontwikkeling.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel
Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
DGSenB bestaat uit drie directies: Sanctietoepassing en Jeugd; Beschermen, Aanpakken en
Voorkomen; en Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken.

Directie Sanctietoepassing en Jeugd
De directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSenJ) staat voor effectief beleid op het terrein van de
sanctietoepassing bij minderjarigen en volwassenen en het voorkomen van (herhaalde) criminaliteit.
Een belangrijke doelstelling voor DSenJ is om in een dynamische omgeving de juiste strategische
vragen te formuleren. In het beleidsproces zoekt DSenJ naar draagvlak bij de (keten)partners en over
de beoogde en bereikte effecten informeert DSenJ het parlement. Hiervoor werken ze met gedreven en
gedegen medewerkers, die actief extern en intern op zoek zijn naar samenwerking. De directie bestaat
uit vier portefeuilles: Ketenregie, Jeugd, Toezicht en Behandeling, en Boetes en Detentie.

Portefeuille Ketenregie
DGSenB richt zich niet alleen op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen maar ook
op beleidsimplementatie. Samenwerking bij informatie-uitwisseling en coördinatie van acties met en
binnen de verschillende ketens is daarbij essentieel.
DGSenB voert daarbij de noodzakelijke regie met een structureel karakter. Binnen het directoraatgeneraal is de portefeuille Ketenregie ingericht. De portefeuille Ketenregie (circa 15-20 fte) voert regie
op het optimaliseren van het samenspel tussen beleid en uitvoering (ketenpartners). Dat doet zij
vanuit een centrale positie, gepositioneerd tussen die partners. Hierbij worden onderstaande
kernwaarden gehanteerd:

Er wordt uitgegaan van feiten, niet van beelden! De feiten kunnen onderzocht worden en open op tafel gebracht worden.
Er wordt volgens een systematische aanpak gewerkt (methodisch, projectmatig). DGSenB is gericht op de
relatie: draagvlak, verbinden, samenwerken, onderhouden en uitbouwen van netwerk. Niets is in
beton gegoten, onderweg wordt bijgestuurd als dat nodig is. Ofwel er is ruimte voor flexibiliteit.
De zaken worden altijd samen gedaan: er wordt van buiten naar binnen gewerkt, met ketenpartners, beleid,
wetgeving en met KR in de regierol.  DGSenB is innovatief en gedreven om continu te verbeteren.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
DGSenB is op zoek naar de geschikte Adviseur  die de rol van coördinator van het herzieningstraject van de
wetten Wjsg/Wpg oppakt voor DSenJ.

 • Als onderdeel van het projectteam voorkomende beleids- en advies werkzaamheden uitvoeren.
  Voorbeelden hiervan zijn: meeschrijven aan belangrijke onderwerpen t.b.v. de contourennota,
  overleggen met partners en stakeholders, etc.
 • Coördinatorrol vervullen. Dit betekent:
  o Informeren van (beleids)collega’s over belangrijke punten/ontwikkelingen in het traject;
  o Zorgen voor tijdige afstemming op (belangrijke) punten;
  o Vertegenwoordigen van belangen en beleidsopvattingen van DSenJ in het projectteam;
  o Uitzetten van vragen/opdrachten binnen DSenJ of DGSenB en zorgen voor tijdige
  terugkoppeling;
  o Aanspreekpunt binnen DSenJ voor collega’s en partners/stakeholder t.a.v. dit traject;
  o Relatiebeheer met de betrokken organisaties in de tenuitvoerlegging;
  o Ondersteunen en informeren van manager die DGSenB vertegenwoordigt in de Stuurgroep.

Eisen en wensen

 1. Je beschikt over een een afgeronde WO opleiding.
 2. Je beschikt over de volgende kennis en werkervaring:
  • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van privacy- en gegevensbescherming;
  • Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring in een coördinerende advies- of beleidsrol binnen de Rijksoverheid;
  • Je hebt bij voorkeur, minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van privacy- en gegevensbescherming, als Adviseur Privacy;
  • Je hebt bij voorkeur, minimaal twee jaar aantoonbare kennis EU-richtlijn 2016/680, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en/of Wet politiegegevens;
  • Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring van tenminste zes maanden in het J&V-domein;
  • Je hebt bij voorkeur, kennis van en werkervaring met beleidsontwikkeling bij de Rijksoverheid;
  • Je hebt bij voorkeur, kennis van en werkervaring met projectmatig werken.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 7 mei 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: zo spoedig mogelijk
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja, eenmaal zes maanden
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 32-36 uur per week (gemiddeld)
 • Gesprek: vrijdag 14 mei 2021 en/of de week van maandag 17 mei 2021
  tot en met vrijdag 21 mei 2021. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW. 
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
135/DGSenB Adviseur Privacy/CTM Solution/268463

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, ICT en IT