• Tiel
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19110

Regio Rivierenland

Voor Regio Rivierenland zijn we op zoek naar een

Mobiliteitsmakelaar

Opdrachtomschrijving:
Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van acht gemeenten. De gemeenten zijn Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland ondersteunt de samenwerking van gemeenten. In een werkgebied met bijna 250.000 inwoners is heel wat efficiencywinst en voordeel te halen. En dat krijgen we voor elkaar door samen te werken!

De regio heeft veel kwaliteiten. De centrale ligging in Nederland en de aanwezigheid van wegen, waterwegen en spoorlijnen bieden kansen voor economische ontwikkeling. Een goede bereikbaarheid en verbinding naar de regio’s, steden en voorzieningen om ons heen is hierbij essentieel. Daarom pakken wij de bereikbaarheidsvraagstukken op als één regio en met onze partners, zoals het bedrijfsleven, provincie Gelderland, het rijk en de omliggende regio’s. Dit leidde tot het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022.

Een goede bereikbaarheid stopt niet bij gemeente- of regiogrenzen. Fileknelpunten op de A2 en de A15 hebben bijvoorbeeld effect op het onderliggend wegennet van alle gemeenten in Rivierenland. Het is een netwerk dat goed moet functioneren, zodat inwoners, werknemers en recreanten zich snel, comfortabel en veilig kunnen verplaatsen in, van en naar de regio. Als regio streven wij naar een goede balans tussen duurzame economische groei en behoud en versterking van een aantrekkelijke leefomgeving, waarvan verkeersveiligheid een  belangrijk onderdeel is. We verkennen verkeersoplossingen die niet alleen infrastructureel zijn, maar zetten in op duurzame en slimme maatregelen, waaronder het opwaarderen van onzestationsgebieden, het stimuleren van de fiets en de inzet van een mobiliteitsmakelaar. Een mobiliteitsmakelaar, of wel de werkgeversbenadering, helpt en begeleidt bedrijven om over te stappen op duurzame mobiliteit. De Covid-19 crisis kan hierin een kans zijn om thuiswerken nog meer toegankelijk te maken en een overbodige reis te voorkomen.

Inzet mobiliteitsmakelaar
Sinds eind 2018 heeft de Regio Rivierenland al een mobiliteitsmakelaar voor de corridor A2 als een van de kortetermijnoplossing binnen de MIRT A2 Deil-Vught. Zij verkend kansen en mogelijkheden in West Betuwe en de Bommelerwaard. Er wordt veel samengewerkt met parkmanagement (De Wildeman, De Ooijk), de gemeenten en de Provincie Gelderland. Recent is hier Tiel aan toegevoegd. Momenteel wordt er al met verschillende bedrijven (en overheden) samengewerkt. De bedrijven waarmee we samenwerken is vallen uiteen in 3 categorieën bedrijven als het gaat om mobiliteit:

Koploper bedrijven
Bedrijven die al heel ver zijn met mobiliteit. Zij hebben nauwelijks behoefte aan ondersteuning of projecten. Fietsplan, deelauto’s, medewerkers dichtbij locatie werven, het beleid van deze bedrijven is goed op orde. Of wordt niet vastgesteld op deze locatie maar centraal georganiseerd vanuit het hoofdkantoor.

Actieve bedrijven
Deze bedrijven zien de kansen op het gebied van mobiliteit en staan wel open voor onderzoek en inzichten. Ze nemen deel aan projecten zoals de sjees e-bike poule die we op bedrijventerrein de Wildeman wilde organiseren (uitgesteld door corona). Een aantal bedrijven hebben zich 1 op 1 laten adviseren door middel van de mobiliteitsscan en de enquête.

Groene bedrijven
Een deel van de bedrijven valt in deze categorie. Mobiliteit is iets wat door de overheid georganiseerd moet worden, knooppunten moeten worden aangepast, wegen moeten worden verbreed. De eigen rol en invloed die een werkgever heeft op de mobiliteit van een werknemer wordt weinig gevoeld. Andere problemen dan bereikbaarheid staan veel hoger op de agenda: voldoende seizoensarbeiders trekken, omgaan met steeds nieuwe regelgeving en verduurzaming (ledverlichting ed. technische verduurzaming) staan hoger op de agenda.

Voor de regio Rivierenland, met nadruk op de economische kerngebieden, dient de mobiliteitsmakelaar aan de slag te gaan om te komen tot structureel ander reisgedrag. De ambitie voor periode 2021-2022 is om te komen tot extra reizigers/weggebruikers die structureel slimmer en duurzaam gaan reizen. Om dit te intensiveren is er behoefte aan een mobiliteitsmakelaar voor de hele regio.

Het hoofddoel
Dit hoofddoel is vertaald in specifieke doelen op het gebied van bereikbaarheid, reductie CO2-emissie wegverkeer en verhogen leefbaarheid op een aantal corridors in de stedelijke kernen. Belangrijkste versterkingen zijn :

 • Komen tot structurele maatregelen en afspraken met de werkgevers; daarbij ligt de focus op grote werkgevers en clusters van MKB-bedrijven (economische kerngebieden waaronder alle bedrijventerreinen en grote bedrijven waaronder het ziekenhuis, het waterschap en werkzaak) waarbij de mobiliteitsmakelaar ondersteunt in het verbinden met vraag (van werkgevers) en aanbod (van serviceproviders)
 • Opbouwen van een kopgroep van 5 (clusters van ) werkgevers die meerjarig afspraken maken over slimmer en duurzamer reisgedrag van hun werknemers en een ambassadeursfunctie innemen voor de werkgeversaanpak in de regio (bijv. CO2-koplopers, fietsambassadeurs, kennisdelen naar andere werkgevers,
 • Specifieke aandacht voor afspraken bij de 8 gemeenten in Regio Rivierenland om als werkgever voorbeeldgedrag te vertonen. Daarbij ook kijken naar combi’s van aanpakken tussen gemeente en werkgevers in hun gemeente.
 • Betrekken van innovatieve werkgevers die een voorbeeldfunctie hebben voor slimme & duurzame mobiliteit in Regio Rivierenland
 • Focus op specifieke corridors A2 en A15 en grote evenementlocaties (zoals de bloesemtocht en de fruitcorso).

De nadruk ligt op maatregelen om met de werkgevers in de regio de forensen, studenten en bezoekers in de regio te verleiden tot ander, bewuster reisgedrag, door hen de mogelijkheid te bieden op een slimmere en/of duurzamere manier op de plek van bestemming te komen. Naast mobiliteitsscans en adviezen aan werkgevers is reeds gestart met acties op het gebied van fietsstimulering, ebike-probeeracties, samenrijden, spitstijden mijden, inzet van deelauto’s en deelauto’s op bedrijventerreinen, verduurzamen van het wagenpark van werkgevers en structureel thuiswerken. In de opdracht moet de mobiliteitsmakelaar gerichte keuzes maken / focus op die werkgevers en acties die maximaal bijdragen aan de doelen van het programma Slim & Schoon.

Belangrijk is dat de Mobiliteitsmakelaar enkele instrumenten kan aanbieden aan bedrijven om in beweging te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een menukaart met verschillende in te zetten middelen. Wat we in ieder geval zoeken:

 • Scan: hoe reist het personeel: aan de hand van postcodedata zijn de vervoersbewegingen van de werknemers in beeld te brengen, maar ook de potentie voor slimmer of meer duurzaam reizen.
 • Schoon reizen advies/workshop. Bedrijven kunnen geholpen zijn met een quick scan over de reisregeling of een workshop met personeelsleden over slimme en duurzame mobiliteit.
 • Doorverwijzen acties en informatiebronnen die elders lopen, zoals subsidies voor elektrisch rijden, laadpalen, acties vanuit provincie Gelderland of het Rijk.
  • Zowerkthet award – vanuit het landelijke platform waar Rivierenland partner van is een award uitgereikt voor de beste thuiswerkgever. Een mooie gelegenheid om met bedrijven in gesprek te zijn over het thuiswerken.
  • Bedrijven kunnen dan gelijk gewezen worden op de thuiswerkvoucher die op 28 maart is geopend. Bedrijven kunnen tot maximaal €4.000 euro vergoed krijgen voor het opstellen van een thuiswerkplan. Op deze manier wordt geprobeerd om het thuiswerken ook na de crisis vast te houden.
  • Sjees e-bike poule – bedrijven kunnen alleen of samen met de buren deelnemen aan de e-bike poule. Zij krijgen dan voor een aantal weken een aantal e-bikes om door de medewerkers uit te laten proberen.
 • Informatie/communicatie: Een degelijk platform wordt ingericht waarop bedrijven informatie kunnen vinden. Daarnaast moet er met regelmaat gecommuniceerd worden over mooie voorbeelden of kansen die zich opdoen waar bedrijven gebruik van kunnen maken.

De mobiliteitsmakelaar krijgt een klein werkbudget tot zijn/haar beschikking om instrumenten/acties/maatregelen uit te voeren.

Verantwoordelijkheden en taken mobiliteitsmakelaar:

 • Analyse kansrijke bedrijven (contact met gemeenten, contact met bedrijvenkringen, parkmanagers).
 • Bouwen van een netwerk van bedrijven:
  • Aanspreekpunt voor bedrijven in de regio die aan de slag willen met hun mobiliteit;
  • Proactief benaderen van kansrijke bedrijven.
  • Voeren van gesprekken met alle bedrijventerreinen, gemeenten en grote (100+) organisatie.
 • Zorgen voor aanbod voor de bedrijven, inclusief flyer, teksten web, social media en je bent als mobiliteitsmakelaar het gezicht geworden van de werkgeversbenadering in Rivierenland.
 • Organiseren van gebiedsgerichte of themagerichte bijeenkomsten (aftrap voor eventuele communities).
 • Scans bij bedrijven en organisaties: de ambitie is om jaarlijks 12 scans uit te voeren.
 • Projecten bij bedrijven en organisaties: de ambitie is om jaarlijks 12 projecten uit te voeren.
 • Je monitort alle activiteiten en registreert alle resultaten.

Ter ondersteuning van mobiliteitsmakelaar werft de regio ook een programmamanager en communicatieadviseur voor het programma Slim en Schoon. De mobiliteitsmakelaar zal nauw samenwerken met deze programmamanager. De programmamanager Mobiliteit coördineert en stuurt aan en is eindverantwoordelijk voor alle taken en afspraken. Daarnaast moet er goed worden samengewerkt met de logistieke makelaars van Gelderland. In verband met de Covid-19 crisis zijn zij momenteel gestopt, maar zullen mogelijk later dit jaar weer van start gaan. Dit om te voorkomen dat verschillende makelaars met verschillende analyses bedrijven benaderen. Daarnaast vindt er afstemming en kennisuitwisseling plaats met de makelaars uit Landsdeel Oost en sluit je namens de regio aan bij eventuele provinciale overleggen.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde en erkende opleiding op HBO niveau;
 2. Ruime ervaring als mobiliteitsmakelaar in soortgelijke regio’s;
 3. Kennis en ervaring van de (landelijke/regionale) ontwikkelingen rondom schone en slimme mobiliteit;
 4. Bij voorkeur ervaring met de samenwerking in Regio Rivierenland/ of vergelijkbare overheidsorganisaties;
 5. Goed kunnen omgaan met de diverse partijen en organisaties, hun (politieke)belangen en verbindingen kunnen leggen;
 6. De mobiliteitsmakelaar is in staat op ambtelijk en bestuurlijk niveau de gemeenten goed te informeren en het dossier te coördineren;
 7. Een spin in het web die in staat is zelfstandig te opereren, met korte lijnen met de programmamanager Mobiliteit.
 8. Het beschikken over een netwerk op provinciaal en landelijk niveau op het gebied van schoon en slimme mobiliteit.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 11 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 15 juli 2021
 • Einddatum opdracht: 14 juli 2022
 • Optie tot verlenging: Ja 1×1 jaar
 • Standplaats: Tiel
 • Uren: 16 uren per week 
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.

Mobiliteitsmakelaar / Regio Rivierenland / 120 / https://app.inhuurgelderland.nl/published/43031

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Milieu en Groen