• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: J 19188

Gemeente Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een   

Business Analist

Functieomschrijving
In 2020 / 2021 vinden een aantal grote (stelsel) wijzigingen plaats in de Wmo en in de Jeugdwet.
Het team Business Analisten van de afdeling Ontwikkeling, Implementatie en Beheer van Services en Data zoekt daarom per direct versterking. Je volgt de relevante ontwikkelingen op het gebied van wetswijzigingen, beleid, inkoop, contractmanagement en bedrijfsvoering en beoordeelt of/wat mogelijke gevolgen zijn voor betrokken bedrijfsfuncties.

Je behaalt onder andere de volgende resultaten:

 • Opgestelde business cases;
 • Opgestelde impact analyses;
 • Opgestelde business requirements;
 • Onderhoud en doorontwikkeling van business processen;
 • Inzicht/overzicht van relevante landelijke, regionale en stedelijke ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering in het sociaal domein;
 • Adviezen over oplossingsrichtingen;
 • Opgestelde programma’s van eisen;
 • Voorbereiden van besluitvorming.

Werkzaamheden

 • Je adviseert op strategisch en tactisch niveau het afdelingsmanagement over de te stellen prioriteiten in het totaal aan geëiste en gewenste veranderingen. Je identificeert stakeholders (omgevingsmanagement) en geeft met hen samen richting aan en vertaalt deze naar de uitvoeringspraktijk. Dit betreft o.a. menselijke systemen, processen, procedures en informatiesystemen;
 • Je vertaalt de gekozen beleidsrichting naar de benodigde werkzaamheden van afdeling IV Sociaal en geeft richting aan de proces- en informatieanalyse;
 • Je adviseert projecten ten aanzien van scope, doelen en oplossingen en bewaakt de gestelde eisen en valideert oplossingen;
 • Je signaleert risico’s, knelpunten en afwijkingen (en adviseert zo nodig het management hoe deze te weg te nemen);
 • Je treedt op als klankbord voor de afdelingen van OJZ, projectteamleden of externe partijen. Je bent hierbij verantwoordelijk en geeft vorm en inhoud aan het relatiemanagement met alle in- en externe stakeholders/samenwerkingsverbanden (gemeentelijk, regionaal en landelijk);
 • Je vertegenwoordigt de afdeling als gelijkwaardige gesprekspartner bij diverse in- en externe overleggen op diverse niveaus;
 • Je wordt ingezet voor een aantal kernprojecten die betrekking hebben tot de doorontwikkeling van Buurtteams Amsterdam en voor de inkoop van aanvullende Wmo voorzieningen;
 • Je volgt relevante ontwikkelingen en de daarmee verbonden beleidswijzigingen. Je weet business requirements te identificeren en bestaande business processen te onderhouden en door te ontwikkelen;
 • Je werkt nauw samen met beleids- en uitvoerende medewerkers, projectleiders en informatieanalisten. Jullie zorgen ervoor dat de Amsterdammer centraal staat!;
 • Je fungeert als schakel tussen de business en de afdeling IV en kunt samen met een informatieanalist de vertaalslag maken naar de inrichting van het nieuwe softwarepakket (Gidso regie) van de Buurtteams Amsterdam.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgever(s)
De afdeling Services & Data (S&D) zorgt, in samenwerking met beleidsafdelingen, voor tijdige en juiste dienstverlening aan Amsterdammers in het Sociaal Domein door efficiënt ingerichte en uitgevoerde ketenprocessen en het leveren van gerichte data-analyse. S&D is het organisatieonderdeel binnen de directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) waar expertise en uitvoering over processen, datasturing, klantcontact en contractondersteuning zijn gebundeld. Voor de beleidsafdelingen van de directie OJZD speelt de afdeling S&D een faciliterende, adviserende en coördinerende rol bij de professionalisering, ontwikkeling en digitalisering van de bedrijfsfuncties en bedrijfsvoering richting Amsterdammer, aanbieders en politiek. De afdeling S&D is aanjager van het data-gedreven werken en sturen bij OJZD. De afdeling S&D bestaat uit: Services waar operationalisering van de bedrijfsprocessen voor OJZ geregeld wordt. Vanuit expertise over de realisatie van processen inzake “de klant” heeft dit team een adviesfunctie over de ontwikkeling van meer gepersonaliseerde digitale dienstverlening, facturatie en ondersteuning van het contractmanagement. Ontwikkeling, Implementatie en Beheer richt zich op vereenvoudiging en uniformering van processen en sturingsinstrumenten, de IV-visie en de domeinarchitectuur en heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit en de centrale borging van de informatie.

De Data-eenheid heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van de informatie en bij de ontwikkeling en professionalisering van het data gedreven werken binnen OJZD op de drie kernprocessen beleid, contractmanagement en regie.

Het team Ontwikkeling, Implementatie en Beheer (OI&B) bestaat uit Projectleiders, Implementatiemanagers, Senior Projectleiders / Beleidsadviseurs en een Business Analist. Het team houdt zich bezig met het doorlopend innoveren, doorvoeren van wijzigingen en in stand houden van de betrokken bedrijfsfuncties. Ambities zijn innovatie van (digitale) integrale dienstverlening en vereenvoudigen en optimaliseren van processen en sturingsinstrumenten. Ook draagt het team zorg voor het voldoen aan regelgeving rond privacy, fraude, financiën, analyses, AO/IC, accountantscontrole (ACAM) en communicatie. Het team adviseert bij beleidsontwikkelingen en is in voorkomende gevallen daarin richtinggevend. Tevens initieert en ontwikkelt het team oplossingen, die als voorbeeld richting andere gemeentes (kunnen) dienen. Hierbij werkt het team in de uitvoering van hun taken samen met andere partijen: andere afdelingen / directies en ketenpartners, signaleert ontwikkelingen richting management en ontwikkelt beleid en adviseert over de effecten hiervan (waar mogelijk), adviseert ten aanzien van de ontwikkeling van ketenprocessen en coördineert en prioriteert analyse- en veranderactiviteiten en levert een bijdrage aan en beïnvloeding van landelijke en stedelijke ontwikkelingen of het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming.

De directie Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit
De omgeving waarbinnen de functie opereert is complex vanwege de samenwerking met een groot aantal in- en externe stakeholders (gemeentelijk, regio en landelijk) en de politiek/bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid van het beleidsveld. Jeugd en Zorg liggen altijd onder het vergrootglas van het bestuur en de politiek. Hierbij wordt ook van Amsterdam als G4 gemeente een initiërende en voortrekkersrol verwacht en heeft Amsterdam een voorbeeldfunctie richting andere gemeentes op dit vlak. OJZD werkt hierbij in gezamenlijkheid voor de gehele stad. Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit zijn belangrijke pijlers binnen het Sociaal Domein. Hierbij moet OJZD zich continu aanpassen aan een groeiende en veranderende diverse stad: de organisatie van OJZD moet het tempo van deze groei kunnen faciliteren. Hierbij zal binnen het Sociaal Domein nog meer dan in het verleden samenwerkingsverbanden moeten worden gezocht en ingericht om te komen tot de gewenste integrale dienstverlening richting de burger. Uniforme processen en een meer data gedreven inrichting van de organisatie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Dit zijn voor alle onderdelen van OJZD de uitdagingen voor de komende jaren. Hierbij zal continu interactie, overleg/afstemming plaats moeten vinden. Intern met andere (programma/project)teams, afdelingen en directies, clusters, e.d. Extern met een groot en divers aantal stakeholders en samenwerkingsverbanden op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau

Eisen en wensen
Je geeft middels gele arcering in je cv aan dat je voldoet aan onderstaande eisen en wensen:

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Je hebt ervaring met het uitvoeren van de voornoemde werkzaamheden.
 3. Je bent een ervaren en kundig adviseur op het snijvlak van beleid en uitvoering die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen.
 4. Je hebt ervaring met werken in het Sociaal Domein.
 5. Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken (zoals Prince2).
 6. Je hebt minimaal een aantal jaar ervaring opgedaan in een complexe omgeving.
 7. Je hebt kennis van en ervaring met de Amsterdamse invulling van de Wmo.
 8. Je hebt kennis van en ervaring met de i-Standaarden.
 9. Je hebt kennis van de ontwikkelingen rondom Buurtteams Amsterdam.
 10. Je hebt een theoretische achtergrond in Business analyse, bijvoorbeeld het BCS Diploma Business analysis of CBAP van IIBA. Deze kennis en ervaring blijkt uit het CV en kan worden getoetst tijden het matchgesprek.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 11 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: z.s.m.
 • Einddatum opdracht: conform duur werkzaamheden
 • Optie tot verlenging: Ja
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32 uren
 • Gesprek z.s.m.
Deze opdracht is een niet specifieke zzp opdracht. Informeer naar de mogelijkheden.
De functie wordt uitgevoerd op basis van een gezagsverhouding. Er is sprake van leiding en toezicht door de opdrachtgever. Voor de periode van de opdracht gaan wij met u een tijdelijk dienstverband aan. Salarisindicatie 3277 tot maximaal 5872 bruto per maand op basis van 36 uur. (afhankelijk van leeftijd en ervaring).
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Business Analist/177757/110

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Sociaal Maatschappelijk Domein