• Lelystad/ thuis
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19279

provincie Flevoland

Voor de Provincie Flevoland zijn we op zoek naar een   

Algemeen projectleider omgevingswet

Opdrachtomschrijving:

De afdeling Strategie & Beleid (S&B) is de beleidsafdeling van de provincie die proactief inspeelt op de ontwikkelingen binnen Flevoland. De afdeling S&B werkt aan beleid en vertaalt dit beleid in uitvoeringsprogramma’s die binnen of buiten de afdeling kunnen worden uitgevoerd. Binnen de afdeling vindt de uitvoering plaats door (senior) beleidsmedewerkers, programmamanagers en projectleiders.

Eén van de prioritaire projecten binnen de provincie is de implementatie van de Omgevingswet. Dit project wordt aangestuurd door een kernteam bestaande uit een projectcoördinator, de algemeen projectleider, projectleider digitalisering Omgevingswet, communicatieadviseur en ondersteuning.

 • De projectcoördinator zorgt voor de bestuurlijke afstemming en neemt deel aan het IPO-projectleidersoverleg en het platform Omgevingswet Flevoland waarbinnen de overheden in Flevoland samenwerken en richt zich op het overzicht, het wat en waarom;
 • De algemeen projectleider zorgt ervoor dat samen met de betrokkenen binnen de provinciale organisatie de benodigde trajecten worden uitgevoerd en zo nodig worden bijgesteld, inclusief tijdbewaking en middelen;
 • De projectleider Digitalisering Omgevingswet doet ditzelfde voor het digitale spoor en schakelt tussen de inhoud en de digitalisering en rapporteert aan een aparte stuurgroep digitalisering Omgevingswet;
 • Communicatie en ondersteuning zijn faciliterend aan de activiteiten en participeren actief binnen het kernteam om de activiteiten in goede banen te leiden.

De resultaten en benodigde activiteiten zijn uitgewerkt in een plan van aanpak. Als aanpak voor het realiseren van de beoogde resultaten is gekozen voor een traject met vier sporen. Ieder spoor met een eigen signatuur, maar vaak ook letterlijk verbindingen met de andere sporen of resultaten. Immers binnen de Omgevingswet hangt alles met elkaar samen. De vier sporen zijn:

 • Organiseren en ontwikkelen;
 • Landelijk en regionaal realiseren;
 • Borgen provinciaal belang;
 • Digitalisering.

Binnen de sporen van de implementatie van de Omgevingswet zijn verschillende onderdelen van de provincie betrokken, zoals de clusters ruimte en natuur, de afdeling Infrastructuur en de afdeling Informatievoorziening. Daarnaast wordt met ketenpartners (gemeenten, omgevingsdienst, waterschap, provincie, RWS, brandweer en GGD)  nauw samengewerkt en worden processen verkend waarbij moet worden samengewerkt (ook digitaal). De implementatie van de Omgevingswet wordt aangestuurd vanuit de afdeling Strategie & Beleid (S&B) en afdeling Informatievoorziening (IV). De stuurgroep stuurt op het tijdig kunnen werken met de Omgevingswet.

Voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen de interne werkprocessen voor de verschillende instrumenten aangepast en geïmplementeerd moeten zijn. De werkprocessen worden in de lijn geborgd. Op dit moment zijn de verschillende deelprojecten gaande en deze zullen voor zover mogelijk voor inwerkingtreding van de Omgevingswet worden afgerond. De invoering van de Omgevingswet gaat zo geleidelijk over in aangepaste reguliere werkwijzen. Dat houdt ook in dat gaande weg de inzet van de algemeen projectleider wordt afgebouwd.

De provincie heeft haar beleid en regels voor de fysieke leefomgeving al gebundeld in een omgevingsvisie, omgevingsprogramma en een omgevingsverordening.
Op dit moment ligt het accent op het verder intern (digitaal) inrichten van de andere processen, zoals het projectbesluit, de vergunningverlening, de doorwerking van provinciale belangen en de komst van een omgevingstafel. Daarbij gaat het ook om de digitale dossiervorming, waarmee ervoor wordt gezorgd dat alle betrokkenen bij de informatie kunnen die ze nodig hebben. Initiële werkprocesbeschrijvingen zijn beschikbaar en stappen zijn gezet om deze passend te maken. Al doende wordt mede vorm gegeven aan het samenwerken in de geest van de Omgevingswet intern en met ketenpartijen.

Voor de inrichting is de provincie mede afhankelijk van de digitale producten die landelijk worden opgeleverd. Maar ook intern en met de ketenpartners zijn er afhankelijkheden waarop de uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd. Het gaat er dan ook om dat goed en tijdig ingespeeld wordt op wisselende omstandigheden en risico’s.

Vanwege het aflopen van het huidige contract met de algemeen projectleider Omgevingswet is de provincie op zoek naar een algemeen projectleider Omgevingswet om de lopende trajecten verder in goede banen naar borging in de lijn te geleiden.

De focus verschuift van de verkenning van de processen naar het testen, oefenen en borgen in de lijnorganisatie. Naar verwachting is ook daarna nog doorontwikkeling nodig, zodat van belang is dat er oog is voor de langere termijn.

Onderdelen van het werk zijn:

 1. Leiding geven aan de implementatie van de Omgevingswet binnen de provincie;
 2. Adviseren aan portefeuillehouder en management;
 3. Voorzitten van projectteamvergaderingen, acties uitzetten, voortgang bewaken, afstemming tussen de verschillende deelprojecten, verslaglegging en bewaken financiële kaders;
 4. Het motiveren van betrokkenen;
 5. Kennis verspreiding binnen de provinciale organisatie;
 6. Inrichting van de werkprocessen binnen de provinciale organisatie;
 7. Digitale dossiervorming binnen de provincie;
 8. Beheer/borging in de lijn van de werkprocessen;
 9. Bij de werkzaamheden zal het nodige afgestemd moeten worden met de projectleider digitalisering, projectcoördinator en diverse collega’s binnen de afdelingen;
 10. Zorgen voor terugvalopties en deze zo nodig tijdig activeren.

De initiële opdracht is 24 uren, afhankelijk van de fasering in het project en waar we op dat moment staan kan het aantal uren worden afgebouwd bij een eventuele verlening.

Je bezit de volgende kerncompetenties:

 • Projectleiderskwaliteiten op complexe dossiers;
 • Bestuurlijk en organisatiesensitief;
 • Is bekend met het werken in een ambtelijke organisatie;
 • Kunnen denken vanuit de gebruikers en de materie kunnen overbrengen;
 • Communicatieve vaardigheden: zowel schriftelijk als mondeling;
 • Schriftelijke- en rapportagevaardigheden;
 • Mensen weten te motiveren;
 • Verbinder;
 • Kan goed werken in een team;
 • Gaat het ongemak niet uit de weg;
 • Alert en proactieve flexibele houding;
 • Doelgericht en creatief denkend;
 • Oog voor verbanden;
 • Kan de vertaalslag maken van theorie naar praktijk;
 • Digitaal vaardig;
 • Kan zich snel inwerken;
 • Sturen op deadlines.

Eisen en wensen:

 1. Je beschikt over een afgeronde en relevante opleiding op minimaal hbo-niveau;
 2. Je hebt aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen een ambtelijke en politiek bestuurlijke omgeving;
 3. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met 2 of meer projecten op het gebied van de Omgevingswet. Geef hierbij de projecten aan en jouw rol;
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met 2 of meer projecten als projectleider in het aanpassen van werkprocessen. Geef hierbij het project aan, beschrijf dit project en geef aan wat precies jouw rol inhoud;
 5. Je beschikt over aantoonbare werkervaring met 2 of meer complexe digitaliseringsprojecten als projectleider. Geef hierbij het project aan, beschrijf waarom dit een complex project is en wat precies jouw rol hier was.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 11 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 7 juli 2021
 • Einddatum opdracht: 6 maanden vanaf begindatum 
 • Optie tot verlenging: Ja; 3×6 maanden
 • Standplaats:  Lelystad/ thuis
 • Uren :  24 uren per week  (De workload zal gaande het traject afnemen van gemiddeld 3 dagen in de week naar 2 dagen in de week. Over de inzet wordt bij aanvang van een eventuele verlenging afspraken gemaakt.)
 • Gesprek:  16 juni as. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.
Algemeen projectleider omgevingswet Provincie Flevoland / 125 incl. 2,25 / Flextender / 6069

Tagged as: Bouw en Infra, Juridisch, Projectmanagement