• Apeldoorn
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 19344

het Kadaster

Voor het Kadaster zijn we op zoek naar een     

Procesbegeleider ketenintegratie

  

Opdrachtomschrijving: 
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

Met de invoering van de Omgevingswet worden de bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) in staat gesteld sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast wordt het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De opdracht:
In 2021 ondersteunt de DSO-LV gebruikers bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een ervaren Senior Procesbegeleider ketenintegratie DSO,om de integratie in de DSO-LV keten te ondersteunen.

Onderdeel van de werkzaamheden is het begeleiden van de ketenwerksessies als onderdeel van het programma DSO.

Met het instellen van ketenwerksessies beogen we om de onderlinge samenwerking aan ontwerp en realisatie van oplossingen te faciliteren. Intern en met leveranciers. Aan deze sessies nemen deel:

 • Medewerkers uit de betrokken projecten
 • Betrokken productowners
 • Ketenarchitect
 • Productmanager

De functie vraagt het vermogen om snel en effectieve duurzame samenwerkingen te realiseren tussen tal van partijen met uiteenlopende belangen.

Als procesbegeleider speel je samen met de productmanagers een belangrijke rol om die benodigde samenwerkingsvormen tot stand te brengen en vervolgens blijvend te laten werken. Hierbij zal je steeds zoeken naar mogelijkheden voor verbetering en draag je actief bij aan continu verbeteren van de werkwijze en de samenwerking in de keten. Dit in nauwe samenwerking met de programmaleiding DSO.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Het organiseren van ketenwerksessies. Het doel van deze sessies is, om samen met (inhoudelijk) verantwoordelijken in de keten, inhoudelijke issues te bespreken en oplossingen uit te werken rondom de DSO componenten. De verantwoordelijken kunnen zijn:
  • Medewerkers uit de betrokken projecten / Agile teams
  • Productowners
  • Ketenarchitect
  • Productmanager
 • Het begeleiden van deze ketenwerksessies als procesbegeleider: zorgen dat de sessies goed lopen, alle partijen aan het woord komen en er gedragen oplossingen ontstaan die geïmplementeerd kunnen worden in de keten;
 • Indien er conflicterende belangen zijn, zoeken naar gedeelde belangen en vandaar uit de oplossingen vinden die voor alle partijen acceptabel zijn;
 • Mocht het conflict niet kunnen worden opgelost, bespreekt de procesbegeleider dat met de productowners en escaleert zo nodig naar de productmanagers;
 • Zorgen voor afstemming met andere belanghebbenden in de keten zoals Business Liason Managers en Business Liason Architects van de verschillende koepelorganisaties (VNG, IPO, UVW) en de softwareleveranciers van plansystemen;
 • Zorgen voor verslaglegging en actielijsten van de sessies;
 • Bewaken van de voortgang van de afgesproken acties.

Eisen en wensen:   

 1. Je hebt een afgeronde WO opleiding op een of meer van de volgende relevante vakgebieden: IT-management, bedrijfskunde, bestuurskunde of rechten;
 2. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als procesmanager en aantoonbaar ervaring met procesmanagement ten behoeve van IV-productontwikkeling;
 3. Je hebt affiniteit met procesbegeleiding en/of productontwikkeling in een agile omgeving en de specifieke samenwerkingsaspecten die daarbij spelen;
 4. Je hebt een zeer ruime kennis en ervaring met procesbegeleiding, coaching en mediation, aangetoond met minimaal 2 recente opdrachten met daarin het tot stand brengen van complexe samenwerkingsvormen, oplossen van conflicten en het coachen van teams. • Kennis van het DSO en ervaring met de Omgevingswet.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 14 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja 1×3 maanden
 • Standplaats: Apeldoorn
 • Uren : 32 uur per week 
 • Gesprek: z.s.m. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Procesbegeleider Ketenintegratie/ het Kadaster  /130 / https://app.inhuurgelderland.nl/published/44262

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, Milieu en Groen, Projectmanagement