• Apeldoorn
 • Opdrachtnummer: Z 19355

het Kadaster

Voor het Kadaster zijn we op zoek naar een     

Lead Architect TBO  

Organisatie:
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Algemeen/Achtergrond
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt  ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor een ieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO in de loop van 2021 worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties (OBO’s).

Daarnaast wordt het jaar 2021 gekenmerkt door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend en in beheer genomen stelsel, als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

Architectuur
De ontwikkeling van een stelsel zoals het DSO worden ook wel omschreven als verandertrajecten met een digitaliseringscomponent. De architectuurfunctie brengt die expertise in. De architectuurfunctie richt zich op het in samenhang realiseren en uitbouwen van de DSO-LV opdat de bedrijfsfuncties gelieerd zijn en blijven met de visie van het DSO en de daarin nagestreefde doelen Als ook in samenhang (hergebruik) van de generieke eOverheids bouwstenen.

Architectuur zorgt voor een duidelijke positionering en afbakening van het DSO, voor het inzichtelijk maken van de complexiteit en het kunnen sturen op aanpassingen en de (door-)ontwikkeling. De impact van wijzigingen worden getoetst op de gehanteerde afbakening, met als doel het geheel beheersbaar te houden en risico’s te beperken. Werken onder architectuur is dus niet een doel op zich, het is het (stuur)middel om grip op de situatie te houden. De TBO richt zich daarbij primair op de DSO-LV als onderdeel van dat stelsel. De algehele stelselarchitectuur wordt de taak van het SBO. De voorzieningsarchitectuur wordt de taak van de TBO.

Lead Architect in de Tactische Beheer Organisatie
De Lead Architect van de TBO is verantwoordelijk voor de architectuur van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De Lead Architect zorgt voor afstemming, doorvertaling, coördinatie en naleving. Daarnaast zorgt hij/zij voor de aansluiting op andere landelijke voorzieningen. De Lead Architect voert overleg met architecten van het ministerie en de bestuurlijke partners en stemt de architectuur onderling af. Verder geeft de Lead Architect leiding aan architectuur overleggen en neemt hij/zij deel aan (vak)overleggen binnen de overheid, en behartigt hierin de belangen van het DSO. Het signaleren, rapporteren en acteren als kaders, richtlijnen of standaarden mogelijke bedreigingen vormen is onderdeel van het werkveld van de Lead Architect.

Opdrachtomschrijving
Het Kadaster is reeds gestart met de voorbereidingen teneinde de taak van tactisch beheerder in 2021 uit te kunnen voeren. Wij zoeken nog een Lead Architect die onze nieuw op te zetten organisatie komt versterken. De architect die wij zoeken geeft sturing aan de architectuuruitwerking van de uitbouw van de DSO-LV in het ritme en met het gewenste detailniveau van agile ontwikkeling en in alignment met (de inrichting) van Lean Portfolio management. Samen met de architect van de strategisch beheerder (bij het Ministerie BZK) zal de onderkende architectural debt moeten worden opgepakt en tot concrete voorstellen worden uitgewerkt. Daarbij zal deels nog uit te werken data- en informatiearchitectuur nader moeten worden uitgewerkt en worden meegenomen in de architectuuruitwerkingen.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: 

 • Sturing geven aan de architectuuruitwerking van de uitbouw van de DSO-LV in het ritme en met het gewenste detailniveau van agile ontwikkeling en in alignment met (de inrichting) van Lean Portfolio management;
 • Samen met de architect van de strategisch beheerder (bij het Ministerie BZK) zal de onderkende architectural debt moeten worden opgepakt en tot concrete voorstellen worden uitgewerkt. Daarbij zal deels nog uit te werken data- en informatiearchitectuur nader moeten worden uitgewerkt en worden meegenomen in de architectuuruitwerkingen.

Eisen en wensen:   

 1. Je hebt WO werk- en denkniveau;
 2. Minimaal 10 jaar ervaring als lead architect, in meerdere complexe organisaties, waar onder architectuur gewerkt werd;
 3. Minimaal 5 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en/of uitvoeringsorganisaties;
 4. Generalistische kennis, en is tevens specialist op één van de domeinen: front-end, infrastructuur, beveiliging/beheer, data, processen;
 5. Aantoonbare ervaring met eOverheidsvoorzieningen, overheidsarchitecturen (NORA, GEMMA, etc.).
 6. Inhoudelijke kennis van uitvoerende processen bij de overheid en/of uitvoeringsorganisaties, bij voorkeur van de Omgevingswet (DSO) of Ruimtelijke Ordening;
 7. Ruime ervaring, minimaal 2 jaar, met werken in een Scaled Agile (SAFe) omgeving.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 juni 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 1 juli 2021
 • Einddatum opdracht: 31 december 2021
 • Optie tot verlenging: Ja 1×3 maanden
 • Standplaats: Apeldoorn
 • Uren : 36 uur per week 
 • Gesprek: z.s.m. 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   

     

Lead Architect TBO/ het Kadaster  /130 / https://app.inhuurgelderland.nl/published/44315

Tagged as: Beleids- en adviesdiensten, ICT en IT, Milieu en Groen