Waterschap Aa en Maas

Voor het Waterschap Aa en Maas zijn we op zoek naar een   

 

Coördinator beheer voor het project Meanderende Maas Ravenstein-Lith 

Opdrachtomschrijving: 

Waterschap Aa en Maas: 

Wij werken 24 uur per dag met water. Dat doen we voor ruim 744.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken. 

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen aan burgers en bedrijven door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen. Voor ruim 700.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden.  Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn. Wij werken aan fraaie waterrijke gebieden in de natuur en in de stad en controleren de waterkwaliteit van recreatieplassen. We verbeteren de leefomgeving van planten en dieren bij het inrichten van waterlopen. Dat is belangrijk voor alle leven.
 

Meanderende Maas 

Het project Meanderende Maas, Ravenstein-Lith heeft als belangrijkste doel het verhogen van de waterveiligheid. Daarbij worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut. Hiervoor wordt een krachtig samenspel van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsmaatregelen onderzocht. Concrete aanleiding is dat dijken aan Brabantse zijde van het riviertraject niet voldoen aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 van kracht zijn. 

Het is een integraal project, dat zowel onder het HWBP als het MIRT valt. In het project wordt samengewerkt door 10 partners: waterschap Aa en Maas (trekker), provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, provincie Gelderland, gemeente Wijchen, gemeente West Maas en Waal en waterschap Rivierenland. Met behoud van eigen bevoegdheid sturen ze samen op realiseren van een waterveilig en aantrekkelijk gebied door dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling te combineren.
 

In december 2019 is het Voorkeursalternatief vastgesteld. In de nu volgende planuitwerkingsfase werken we dit Voorkeursalternatief verder uit naar een definitief ontwerp. Tevens werken we toe naar vastgestelde en goedgekeurde projectbesluiten onder de nieuwe Omgevingswet dan wel projectplan(nen) Waterwet bij vertraging van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Voor het project Meanderende Maas zijn we op zoek naar een ervaren coördinator beheer. Jij bent de verantwoordelijke om met de betrokken beheerders te komen tot afspraken over het beheer van de op te leveren maatregelen. Je concretiseert dit via het opstellen en laten ondertekenen van eindbeheerdersverklaringen door elke beheerder. Hierin geeft de beheerder o.a. aan dat de te realiseren maatregelen ook voldoen aan hun klanteisen (gehonoreerde KES), het ontwerp en uitvoering draagvlak hebben bij de beheerders en processen rondom oplevering en overdracht voldoende vertrouwen geven om de realisatie te kunnen starten. 

Je initieert en trekt de werkgroep beheer. Specifieke vraagstukken met en/of tussen beheerders los je tijdig en proactief met hen op zodat deze geen belemmering vormen voor de bestuurlijke besluitvorming.
 

Om tot de beoogde resultaten te komen zoek je actief afstemming met andere werksporen binnen het project die een raakvlak hebben met je werkzaamheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om techniek/ontwerp, omgevingsmanagent (honorering van klanteisen) en de voorbereiding van de uitvoering (ambitie van oplevering & overdracht in 1 dag). Kansen en risico’s signaleer je tijdig zodat hier gericht aan gewerkt kan worden. Noemenswaardig is dat er gewerkt wordt met een zgn. twee-fasen contract waarbij de markt al reeds betrokken is in de planuitwerkingsfase. De werkzaamheden voer je dus ook in nauwe afstemming uit met collega’s van de aannemer. 

Wat breng je mee 

 • Je hebt ervaring met grotere inrichtingsprojecten en bent bekend met het werken vanuit Integraal Project Management (IPM). 
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met (complexe) vraagstukken die spelen bij beheer in de samenwerking tussen project en de beherende partijen. Je vindt het een uitdaging om hierin tot goede gezamenlijke afspraken te komen. 
 • Je bent iemand die makkelijk kan schakelen tussen project en projectpartners en de daarbij horende verschillende abstractieniveaus. 
 • Je bent proactief en in staat om verschillende inhoudelijke terreinen binnen het project te betrekken en kan ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd. 
 • Je bent een echte teamspeler en hebt geen 9-5 mentaliteit. 
 • Je hebt een hands on instelling: vanuit overzicht doet je concrete voorstellen en brengt deze ook zelf tot uitvoering. 
 • Je bent een natuurlijke netwerker en bruggenbouwer en in staat partijen met elkaar in contact te brengen en belangen te verbinden. 
 • Je bent gewend om richting te geven in complexe afwegingen en in staat om dit om te zetten in concrete adviezen. 

De huidige inschatting is dat er ca. 16 uur per week gemoeid zijn met de uitvoering van de werkzaamheden door de coördinator beheer. In de praktijk kan het aantal te besteden uren per week oplopen tot 24 uur. 

Eisen en wensen: 

 1. Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO/WO-opleiding.  
 2. Je hebt aantoonbaar 5 jaar werkervaring en in deze periode minimaal 2 substantiële opdrachten op snijvlak van projecten en beheerorganisatie uitgevoerd voor publieke organisaties als Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of een Gemeente. Referentie(s) dient op aanvraag beschikbaar te zijn. 
 3. Je hebt aantoonbaar ervaring met het werken aan grotere complexe projecten en/of programma’s in het fysieke ruimtelijke domein (o.a. waterveiligheid, waterbeheer, mobiliteit, infrastructuur, gebiedsontwikkeling). Referentie dient op aanvraag beschikbaar te zijn. 
 4. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met (complexe) vraagstukken die spelen in de samenwerking tussen projectorganisatie en beheerorganisaties en het maken van afspraken tussen project(en) en beheerder(s). Belangrijk aspect hierbij is organisatorische context en persoonlijke rol van de kandidaat hierin. Beschrijf – in maximaal 250 woorden – in welke mate jij voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: – De projecten waaraan je gewerkt hebt; – jouw rol en bijdrage in het project; – De relevantie van jouw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht. 
 5. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring vanuit een project en/of programma met het organiseren en beheersen van de inhoudelijke raakvlakken ten aanzien van het beheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om toepassing van systems engineering, honorering van klanteisen (KES), ontwerpvraagstukken rondom dijkversterking en rivierverruiming, beheervragen rondom natuur en processen rondom opleveren en overdracht na realisatie. Beschrijf – in maximaal 250 woorden – in welke mate jij voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: – De projecten waaraan jij gewerkt hebt; – Jouw rol en bijdrage in het project; – De relevantie van jouw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht.. 
 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met een integrale verkenning en/of planstudieproject, waarbij dijkversterking en rivierverruiming zijn gecombineerd. Dit blijkt uit het CV.  

 

Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 5 augustus 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 7 september 2021 
 • Einddatum opdracht: 30 juni 2023 
 • Optie tot verlenging: ja, 2 maal 12 maanden 
 • Standplaats:  ‘s-Hertogenbosch 
 • Uren :  16 – 24 uren per week  
 • Gesprek:  19 augustus 2021 
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 877 02 67.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Coördinator beheer voor het project Meanderende Maas Ravenstein-Lith /  125 / Waterschap Aa en Maas / https://inhuurdesk.werkeninnoordoostbrabant.nl/Tender/ViewTender/5425 

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Overige, Projectmanagement