• Den Haag
 • Opdrachtnummer: Z 20088

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Voor Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn we op zoek naar een

Projectsecretaris

Opdrachtgever
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan
een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en
beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest
uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude,
jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. Zij houden zich bezig met de nationale
politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale
ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. De meer dan tweeduizend medewerkers hebben
uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle
gevallen houden zij zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat
maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht
raakt mensen.

Directie/afdeling
De afdeling Keteninformatievoorziening (KIV) is verantwoordelijk voor de informatievoorziening op
ketenniveau binnen de rechtspleging en de rechtshandhaving, in het bijzonder binnen de
strafrechtketen. Zo leveren ze kennis en expertise op het gebied van informatievoorziening binnen
het domein van de strafrechtspleging. Hiermee ondersteunt KIV de strafrechtketen bij het realiseren
van de ambities, bijvoorbeeld door participatie in diverse ketenprojecten en -trajecten zoals de
strafrechtketen architectuurraad en het Netwerk Datakwaliteit. Daarnaast vervullen ze de rol van
opdrachtgever namens het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van de
Justitiële Informatiedienst (Justid). Hiermee dragen ze zorg voor de beschikbaarheid van een aantal
belangrijke ketenvoorzieningen, zoals het Justitieel Documentatiesysteem en de
Strafrechtsketendatabank.

Voor de departementsleiding voeren ze een aantal adviserende en beleidsmatige taken uit, die
voortvloeien uit de beleidsverantwoordelijkheid van de minister voor de Wet identiteitsvaststelling
verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg), de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
(Wjsg) en de stelselverantwoordelijkheid van de minister voor de strafrechtketen.
KIV werkt, kortom, op het snijvlak van strafrecht en ontwikkelingen op het gebied van informatieuitwisseling, zoals big data en kunstmatige intelligentie. Werken aan deze onderwerpen doen ze
nooit alleen, maar altijd in samenwerking met ketenpartners, andere directies en onderdelen binnen
het ministerie van Justitie en Veiligheid en externe organisaties.

Opdrachtomschrijving
Voor de afdeling Keteninformatievoorziening zijn we op zoek naar een projectsecretaris, een paar
extra handen, iemand die inhoudelijk kan bijdragen, helpt met maken en bewaken van
planningen, besluiten najaagt, afspraken vastlegt. Kortom… Een alleskunner, maar vooral iemand
die in staat is enkele professionele collega’s, op een wijze waarop een goede projectsecretaris
gewend is dat te doen, te ondersteunen.

Je opdracht bestaat uit 2 onderdelen:
1. Je ondersteunt het project Herziening Protocol Identiteitsvaststelling,
2. Je helpt de afdeling bij het professionaliseren van haar taken als opdrachtgever van
diensten.

1. Herziening Protocol Identiteitsvaststelling.
Het is maatschappelijk van groot belang dat de strafrechtsketen effectief en efficiënt functioneert.
Daarvoor is onder meer nodig dat bij de behandeling van een zaak op een zo vroeg mogelijk
moment op een eenduidige manier de identiteit van een justitiabele wordt vastgesteld. Voor een
effectieve strafrechtstoepassing is een juiste identiteitsvaststelling dan ook een absolute
voorwaarde. Gebeurt dit niet dan bestaat het risico dat een persoon ten onrechte niet wordt bestraft
of dat een andere persoon dan de daadwerkelijke dader wordt bestraft, met alle maatschappelijke
en persoonlijke gevolgen van dien. De Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en
getuigen (Wivvg, hierna: de wet) en het protocol Identiteitsvaststelling strafrechtketen (hierna: het
protocol) schrijven voor dat op een aantal momenten in een strafrechtelijk traject de identiteit van
de verdachte of veroordeelde zorgvuldig wordt vastgesteld en vervolgens wordt geverifieerd. In
2014 concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de wet en het protocol niet in de gehele
strafrechtketen structureel en voldoende geborgd worden uitgevoerd. Tevens concludeert de
Inspectie dat er grote verschillen zijn in de mate van naleving tussen en binnen de verschillende
organisaties in de strafrechtketen.

2. Professionaliseren afdeling.
De afdeling Keteninformatievoorziening (KIV) is verantwoordelijk voor de inrichting van de
informatievoorziening op ketenniveau binnen de rechtspleging en de rechtshandhaving, in het
bijzonder binnen de strafrechtketen. Zo leveren ze kennis en expertise op het gebied van
informatievoorziening binnen het domein van de strafrechtspleging. Hiermee ondersteunt KIV de
strafrechtketen bij het realiseren van de ambities, bijvoorbeeld door participatie in diverse
ketenprojecten en -trajecten zoals de strafrechtketen architectuurraad en het Netwerk Datakwaliteit.
Daarnaast vervullen ze de rol van opdrachtgever namens het directoraat-generaal Rechtspleging en
Rechtshandhaving van de Justitiële Informatiedienst (Justid). Hiermee dragen ze zorg voor een
aantal belangrijke ketenvoorzieningen, zoals de Justitiële Documentatie en de
Strafrechtsketendatabank. De afdeling KIV is gepositioneerd binnen het directoraat-generaal
Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR).

De projecten worden door een aantal collega’s in gezamenlijkheid opgepakt. Het takenpakket zal er
in grote lijnen als volgt uitzien:

 • Meedenken over een goede projectstructuur;
 • Bijdragen aan het opzetten van een planning en het bijhouden van de planning;
 • Voorbereiden, organiseren en inplannen van vergaderingen (incl. afstemming over een
  geschikt tijdstip);
 • Verslaglegging van de wekelijkse projectteamoverleggen;
 • Verslaglegging van andere overleggen (binnen en buiten het bestuursdepartement);
 • Bijhouden en verspreiden van de actiepuntenlijst;
 • Bewaken van de voortgang;
 • Opstellen en bijhouden van portfolio- financiële en voortgangsrapportages en ruimte om bij
  te dragen op inhoudelijk vlak.

Eisen en wensen

 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau.
 2. Je hebt minimaal 1 jaar gewerkt als projectsecretaris. Geef in je sollicitatie aan hoeveel jaren ervaring je met voorgaande hebt opgedaan.
 3. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met projectmatig werken. Geef in je sollicitatie aan hoeveel jaren ervaring je met voorgaande hebt opgedaan.
 4. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het opstellen en bijhouden van portfolio en financiële- voortgangsrapportages. Geef in je sollicitatie aan in hoeveel opdrachten je hiermee ervaring hebt opgedaan.
 5. Je hebt ervaring met het werken in ketens (denk aan: verschillende (zelfstandige) organisatieonderdelen werken samen in een keten). Geef in je sollicitatie aan hoeveel jaren ervaring je met voorgaande hebt opgedaan.
 6. Je hebt relevante ervaring heeft met wetgevingstrajecten en/of beleidsvorming. Geef in je sollicitatie aan hoeveel jaren ervaring je met voorgaande hebt opgedaan.
 7. Je bent werkzaam geweest bij verschillende (Rijks)overheids organisaties/onderdelen.
 8. Je beschrijft  in een motivatie waarom je geschikt bent voor deze functie en wat je voor de organisatie zou kunnen en willen betekenen (maximaal 200 woorden – niet in de 3e persoon geschreven).
 9. Je beschikt over de volgende competenties:
  • Dienstverlenend;
  • Proactief;
  • Zelfstandig;
  • Transparant;
  • Organisatietalent;
  • Communicatief vaardig.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 5 augustus 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: z.s.m. maar uiterlijk 15 september
 • Einddatum opdracht: ca. zes maanden na startdatum
 • Optie tot verlenging: Mogelijk tot einde project ID protocol, eind van het project 31-12-2022 (hieraan kunnen
  geen rechten worden ontleend)
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: gemiddeld 32 uur per week
 • Gesprek: 17 en 20 augustus 2021
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   
Projectsecretaris/onbenoemd/ 275384

Tagged as: Secretaris en PMO