Het Kadaster

Voor het Kadaster zijn we op zoek naar een

PO Leveranciersmanagement en Openstelstel DSO

 

De organisatie
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Opdrachtomschrijving

De Tactische Beheer Organisatie (TBO) is op zoek naar een Senior Risk & Securitymanager

De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

– De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;

– Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;

– De verschillen tussen regio’s.

De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt  ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven totdeze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties.

Daarnaast zal het jaar 2021 en begin 2022 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.
Als senior Product Owner Leveranciersmanagement en Openstelsel ben je verantwoordelijk voor:

 • Mede opstellen visie en het door ontwikkelen van het Openstelsel.
 • Contentmanagement voor het Ontwikkelportaal;
 • Organiseren van Leveranciersdagen;

Product Owner Open Stelsel
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt ontwikkeld als “open stelsel”. De overheid is verantwoordelijk voor wettelijk bepaalde functionaliteit en zij stelt derde partijen (software leveranciers) via het “open stelsel” in staat slimme toepassingen te ontwikkelen op basis van de data en services (API’s) van het stelsel. De beschikbare services worden ‘geëtaleerd’ op het ontwikkelaarsportaal. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk gebruik van API’s vanuit de markt. Naast bestaande leveranciers moeten ook nieuwe leveranciers uitgedaagd en gestimuleerd worden om software te ontwikkelen om het stelsel te ondersteunen. Een verbreding van de huidige leveranciersbasis, naar een bredere doelgroep is daarbij het doel. Dit zorgt voor maximale innovatie en uitbreiding van de gevestigde orde. Nog onbekende ontwikkelaars, en onbekende toepassingen, moeten door het DSO worden bediend. Om ontwikkelaars goed te faciliteren is het cruciaal dat zij geen onnodige blokkades ondervinden om op de services van het DSO te ontwikkelen.

Contentmanagement Ontwikkelaarsportaal
Het Ontwikkelaarsportaal heeft als doelgroep leveranciers van software die door de bevoegd gezagen wordt gebruikt om met de Omgevingswet te kunnen werken. Het portaal wordt ook gebruikt door ontwikkelaars die bij bevoegd gezagen zelf werken en hun eigen maatwerk software ontwikkelen voor de Omgevingswet.

Organisatie van leveranciersdagen in 2021/2022
Er worden frequent leveranciersdagen georganiseerd waarin de het programma in gesprek gaat met (potentiële) software leveranciers. Op deze dagen worden de nieuwste ontwikkelingen en plannen toegelicht en geven leveranciers hun ervaringen en visie op de beschikbare en nog te ontwikkelen services. Tevens dienen de leveranciersdagen als een ontmoetingsplaats tussen software dienstverleners en overige dienstverleners / adviseurs die de overheden ondersteunen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Verantwoordelijkheden en taken: 

De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn

 • Mede opstellen visie en het door ontwikkelen van het Openstelsel.
 • Contentmanagement voor het Ontwikkelportaal;
 • Organiseren van Leveranciersdagen;

Taken

 • Uitwerken en ondersteunen bij opstellen van de visie op het Open Stelsel;
 • Vervolg stappen definiëren, uitwerken en realiseren;
 • Contact onderhouden met PO’s van de diverse ontwikkelteams en anderen partijen om tijdig relevante informatie aan te leveren voor publicatie;
 • Aangeboden informatie vanuit ontwikkelteams reviewen en plaatsen op het ontwikkelaarsportaal;
 • Relevante nieuwsberichten voor leveranciers vanuit het programma redigeren en plaatsen;
 • Organiseren van de 2-wekelijkse bijeenkomsten met plansoftware leveranciers;
 • Mede organiseren van de leveranciersdagen (i.c.m. Product Managers, Product Owners, Programma Aan de Slag, Koepels en Rijk) en samenstellen programma;
 • Verwerken en verder brengen van de uitkomsten uit de leveranciersbijeenkomsten en dagen.

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Helicopterview
 • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld
 • Klantgericht
 • Proactief en initiatiefrijk
 • Teamspeler
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Analytisch vermogen

Eisen en wensen

 1. Je hebt WO werk- en denkniveau.
 2. Je hebt meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van management en coördinatie van informatiseringsprojecten of -programma’s in een complexe omgeving met meerdere stakeholders en aanpalende projecten.
 3. Je hebt minimaal dan 5 jaar ervaring binnen gemeentelijke, provinciale of landelijke overheidsorganisaties/ZBO’s.
 4. Je hebt aantoonbaar brede kennis van de markt van leveranciers van VTH-/Zaaksystemen, Plansoftware, Toepasbare Regelsoftware.
 5. Je hebt kennis van de Omgevingswet aangetoond middels uitgevoerde projecten.
 6. Je hebt aantoonbare ervaring met overlegstructuren binnen de overheid en/of werken in een breed stakeholderveld bij voorkeur in een (inter)bestuurlijke context.
 7. Je hebt ervaring als Product Owner, certificering is een pré.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 20 september 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: 31 maart 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 3 maanden
 • Standplaats: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
 • Uren: 32 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
PO Leveranciersmanagement en Openstelstel DSO/het kadaster/inhuur gelderland/105/

Tagged as: Interim management