• Amsterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21290

Gemeente Amsterdam

Voor Gemeente Amsterdam zijn we op zoek naar een

Projectmanager Intelligente Toegang Autoluwe maatregelen


Organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

Afdeling
De rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) is één van de 13 rve´s met 284 medewerkers binnen het Cluster Ruimte en Economie. V&OR draagt zorg voor de bereikbaarheid, de veiligheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Amsterdam. Zij werkt aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus (internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal). Daarbij wordt gestuurd op het beste resultaat voor de gebruiker tegen de laagste maatschappelijke kosten en risico’s. Onderdelen daarvan zijn het efficiënt beheren van stedelijke assets, het optimaal benutten van het integrale verkeer- en vervoerssysteem en het opdrachtgeverschap van projecten.

Opdrachtomschrijving
Van de projectmanager wordt verwacht dat hij de vastgelegde doelstellingen vertaalt naar technische oplossingen waarover hij vervolgens de betrokken project- en programmamanagers adviseert m.b.t. inhoud, haalbaarheid, toekomstbestendigheid, doorlooptijd en kosten en het maken van een keuze over de gewenste oplossingsrichting.
Vervolgens is de projectmanager verantwoordelijk voor de technische realisatie van de gekozen oplossingsrichting, dit betekent dat hij zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het gehele traject van opstellen van business eisen en wensen, de aansturing van (interne/externe) leveranciers, oplevering van de specificaties, de ontwikkeling van de benodigde software, de kwaliteits- en voortgangsbewaking, functionele- en gebruikersacceptatietesten en het in productie nemen van de oplossing(en). Ook is de projectmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van de materiaal-logistieke zaken zoals het bepalen van cameralocaties, plaatsen van camera’s en benodigde bebording, het verkrijgen va de benodigde vergunningen en ontheffingen voor deze locaties.
Daarnaast is de projectmanager verantwoordelijk voor het tot stand komen van geaccordeerde privacy en security controles (DPIA en BIO) en voor het creëren van draagvlak bij partijen als de sub-driehoek, handhaving, Openbaar Ministerie en Politie.

De Projectmanager Camerahandhaving coördineert, organiseert en evalueert de uitvoering van camarahandhavingsplannen met betrekking tot intelligente toegang in Autoluwe gebieden en stuurt daarbij de relevante projectteams aan.
De werkzaamheden omvatten het opstellen van complexe ICT-ontwikkelopdrachten, het sturen op realisatie door het ontwikkelteam, leveranciers en overige betrokken disciplines alsmede het (laten) testen en implementeren van nieuwe releases. Je draagt zorg voor een juiste inbedding in bestaande IT-infrastructuur en koppelingen met benodigde systemen, zowel lokaal als landelijk, inclusief advisering bij het opzetten van gebruikersondersteuning.
Daarnaast adviseer en/of begeleidt je gevraagd en ongevraagd mobiliteitsprojecten met een intelligente toegangscomponent, inclusief dataprivacy en security componenten.
Alle hierboven genoemde werkzaamheden dienen door de projectmanager zelfstandig en naar eigen inzicht te worden ingericht en uitgevoerd en wel op zodanige wijze dat de genoemde resultaten worden opgeleverd.
De projectmanager rapporteert wekelijks schriftelijk aan de programmamanager Autoluw met wie hij 3-wekelijks bilateraal de voortgang ten aanzien van de resultaten bespreekt.

De beoogde resultaten zijn als volgt:

 • Het in het begin van 2022 in productie kunnen nemen van de software (Digitale Portalen, koppelvlakken, Coresystemen, Backofficesystemen), hardware (camera’s, bebording), benodigde nota’s en procesinrichting t.b.v. Intelligente Toegang Autoluw in de gebieden Oudezijde.
 • Het in Q2/Q3 2022 in productie kunnen nemen van bovenstaande voor het gebied Hoofdroutes.
 • Het in het begin van 2022 in productie kunnen nemen van de software (Digitale Portalen, koppelvlakken, Core-systemen, Backofficesystemen), hardware (camera’s, bebording), benodigde nota’s en procesinrichting, hardware en processen t.b.v. Intelligente Toegang Taxi in het gebied Oudezijde.
 • In de loop van 2022/2023 Intelligente Toegang Taxi uitwerken voor overige nog nader aan te duiden gebieden en het in productie nemen van varianten zoals Virtual Queues.
 • Het uitwerken van de voorwaarden (software, hardware en processen) voor het verder toepassen van camerahandhaving in Autoluwe zones ten behoeve van het structureel borgen in de staande organisatie in de loop van 2023.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
 2. Indien je in de afgelopen 6 maanden een (vergelijkbare) opdracht hebt uitgevoerd voor de gemeente Amsterdam, gelieve hiervan de opdrachtgever, opdracht en einddatum vermelden in jouw sollicitatie.
 3. Je beschrijft in maximaal 1-A4 waarom jij de meest geschikte kandidaat bent.
 4. Je beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau in ICT-projectmanagement.
 5. Je beschikt over de volgende (werk)ervaring en geeft dit duidelijk aan middels gele arcering in jouw cv:
  • minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring als projectleider in het vertalen en realiseren van complexe business vraagstukken in concrete ICT oplossingen die voldoen aan de eisen rond privacy, continuïteit en stabiliteit passend in de gekozen concern IV architectuur. Nadruk moet hierbij niet alleen liggen op grootschalige (real-time) en betrouwbare gegevensverwerking maar ook op datacommunicatie, Cloud services, web portalen en mobiele Apps;
  • minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring als projectleider van complexe of grote onderzoeksopdrachten en als opdrachtgever van deelonderzoeken;
  • minimaal 4 jaar ervaring met onderzoek, advies en projectmanagement op mobiliteitsvraagstukken in een G4 gemeente;
  • aantoonbaar kennis van en ervaring in het werken met standaarden en beschikbare producten in de wereld van digitale portalen (WEBAPPS), camerahandhavingsystemen en achterliggende applicatie landschappen en technologieën;
  • aantoonbaar kennis van (real-time) transactiesystemen, transactiestandaarden, datacommunicatie en internettechnologie;
  • aantoonbaar kennis en ervaring van/met de implementatie van de volgende services: e-Herkenning, DigID, Paymentservices, e-Mandate, NPR, ANPR technologie;
  • bij voorkeur kennis en ervaring van/met de Amsterdamse organisatie.
 6. Je hebt aantoonbaar recente inhoudelijke ervaring (max 2 jaar geleden) in Implementatie van autoluwe maatregelen zoals geslotenverklaringen met behulp van ANPR camera’s en geeft dit per punt duidelijk aan in jouw cv:
  •  het koppelen en ontsluiten van externe datasystemen en de verwerking ervan in backoffice systemen (Verblijfsrechtensystemen, Parkeervergunningensysteem, Millieuhandhavingsystemen;
  • scantechnologie en volledige ketenverwerking (handhaving, bezwaar, whitelisting, scripting, etc.);
  • het inrichten en werken met database technologie en data ontsluiting d.m.v. web services (NPR,RDW,BRP,KvK, RWS, Zaaksystemen);
  • het inrichten van informatie digitale loketten kanalen zoals Medewerkers- en Klantportalen;
  • het inrichten van informatiesystemen conform BIG-richtlijnen en conform AVG richtlijnen.
 7. Je bent in staat te communiceren op alle lagen in een organisatie: van werkvloer tot en met directie.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 16 september 2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 oktober 2021
 • Einddatum: In geval van invulling op zzp basis zal de overeenkomst in eerste instantie afgesloten worden voor 12 maanden en verlengd kunnen worden met maximaal 6 maanden. Indien je gedetacheerd wenst te worden dan is de beoogde einddatum 30-09-2023.
 • Optie tot verlenging: Zie hierboven
 • Standplaats: Amsterdam
 • Uren: 32 uur per week  
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
125/Projectmanager Intelligente Toegang Autoluwe maatregelen/Negometrix3

Tagged as: ICT en IT, Projectmanagement, Techniek