• Landelijk
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21824

Staatsbosbeheer

Voor Staatsbosbeheer zijn we op zoek naar een

Projectmedewerker

De organisatie

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer

De afdeling
Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, te beschermen, te benutten en met elkaar te verbinden. Staatsbosbeheer beheert ruim 260.000 ha natuur in Nederland. Staatsbosbeheer maakt zich klaar voor de toekomst, waarin mensen betrokken willen zijn bij de natuur die hen raakt. De ambities van de organisatie zijn omschreven in het Ondernemingsplan

Een van de onderdelen daarvan is het uitvoeren van projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de gebieden.
De pilot Natuurbank betreft een opdracht van het ministerie van LNV aan Staatsbosbeheer.  De pilot is gericht op de ontwikkeling van een instrument om schade aan Natura-2000 habitats vanwege depositie van stikstof door Rijks-projecten te compenseren. Met deze pilot kan het Rijk zicht krijgen op de werking van het instrument natuurbank in de praktijk en kunnen de leerervaringen worden gebruikt bij de uitwerking van het definitieve instrument in de wet en AMvB. In de pilot wordt onderzocht op welke wijze deze additionele hectares en de te ontwikkelen habitats opgenomen kunnen worden in de natuur”bank”. In de pilot wordt in de verschillende deelprojecten in de praktijk het feitelijke potentieel voor ontwikkeling van habitats en de noodzakelijke randvoorwaarden onderzocht.

De pilot natuurbank maakt onderdeel uit van het bredere Rijksproject natuurbank.
Het project wordt binnen de directie K&E uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de programmadirecteur Natuurherstel binnen het interne Programma Natuur. De pilot Natuurbank wordt projectmatig opgepakt. Er is in het voorjaar van 2021 een landelijk opererend projectteam gestart. Het projectteam bestaat momenteel uit een senior projectleider, adviseur terreinbeheer (ecoloog), adviseur en GIS specialist. Met dit compacte projectteam zijn de eerste stappen gezet voor selectie van pilot projectlocaties in het land. In vervolg daarop is het nodig deze pilot locaties verder te brengen en is versterking van het projectteam nodig, zowel in et landelijk opererende team als voor de (deel)projectleiding van de deelprojecten.

Opdrachtomschrijving

Je werkt als projectmedewerker intensief samen met de projectleider van de Pilot Natuurbank, die in opdracht van de interne opdrachtgever (programmadirecteur) het project aanstuurt. Je maakt onderdeel uit van een compact landelijk opererend projectteam. Het landelijke projectteam van de pilot Natuurbank stuurt de verschillende deelprojecten aan en teamleden vanuit hetlandelijke team vervullen ieder weer rollen in de teams van de deelprojecten. De verschillende deelprojecten zijn aangehaakt bij de beheerorganisatie in de PE. Inhoudelijke gebieds- en expertkennis wordt ingebracht vanuit de boswachters, ecologen en hydroloog etc.

Als projectmedewerker ben je in staat concrete / compacte deelprojecten binnen de Pilot Natuurbank zelfstandig uit te voeren en daarvoor een intern of een extern projectteam aan te sturen. Je bent goed in projectmatig werken, hebt kennis van natuurtechnische uitvoeringswerkzaamheden en je bent in staat om de beheerders en de projectleider te ontlasten. Je weet draagvlak en afstemming te organiseren en duidelijkheid te verschaffen over verwachtingen. Je bent in staat om procesmatig te denken en te werken. Dat betekent dat je oog hebt voor het zakelijk vastleggen van afspraken en planning en risico’s koppelt aan de acties die uitgevoerd moeten worden om het project goed beheerst verder te brengen.

Verantwoordelijkheden

Onderstaand zijn de werkzaamheden onderverdeeld in de beide rollen die je vervult binnen deze functie; projectmedewerker van het landelijke projectteam Pilot Natuurbank en deelprojectleider van één of meer deelprojecten.

 • Het vakinhoudelijk ondersteunen van complexe projecten/projectwerkzaamheden en het uitvoeren van deelprojecten;
 • Rechterhand zijn van de projectleider en legt verantwoording af aan de projectleider;
 • Rapporteert gevraagd en ongevraagd over de voortgang, en meldt dreigende afwijkingen onmiddellijk aan de projectleider. Draagt bij aan risicoanalyses;
 • Je organiseert en begeleidt projectbijeenkomsten en legt daarover verslag;
 • Brengt inhoudelijke deskundigheid op het gebied van planvorming, vergunningen, aanbesteding, natuur- en cultuurtechniek in;
 • Je bent in staat om een projectplan op te stellen;
 • Je kent de interne kwaliteitsprocedureprojectmatig werken en volgt deze;
 • Je bent op de hoogte van technische ontwikkelingen in de markt en kent aanbestedingsvormen;
 • Het leveren van een bijdrage aan de formulering eisen(pakket) en (rand)voorwaarden, aan onderzoek naar haalbaarheid en aan het opstellen van het plan van aanpak en projectontwerp;
 • Het opstellen of leveren van vakinhoudelijke input voor diverse beslis- en (technische) projectdocumenten (ten behoeve van schetsontwerpen, vergunningen, subsidies, verantwoording, etc.);
 • Voeren van overleg met bevoegde gezagen/overheden die betrokken zijn bij een deelproject dat zijn zoal Provincie, Waterschap, Gemeente en particulieren (bedrijven, instellingen en grondeigenaren).
 • Opvragen en beoordelen van offertes;
 • (Begeleiden bij) opstellen van contracten, inclusief bestekken, nota’s en inlichtingen;
 • Aansturen en begeleiden van gecontracteerde bureaus en partijen bij uitvoering van opdrachten;
 • Coördineren van de technische uitvoering aan de hand van toezichtplannen.
 • Het bereiken van het projectresultaat van de deelprojecten binnen de vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van tijd en geld.
 • Leiding geven aan het deelproject en zorgdragen voor een efficiënte inzet van mensen, middelen en toegekende budgetten.
 • Aansturing van het projectteam van het betreffende (deel)project, bewaking van de onderlinge raakvlakken binnen het team.
 • Leveren van de periodieke verantwoordingsrapportage voor het betreffende deelproject / projectonderdeel.
 • Zorgdragen voor de voldoende capaciteit vanuit de lijnorganisatie en bij stakeholders voor zijn/haar project.
 • Zorgdragen voor toetsing en kwaliteitsborging van de te leveren producten / deelresultaten o.a. juridische en financiële toetsing.

Competenties

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Ondernemend
 • Resultaatgericht
 • Organiseren
 • Voortgang bewaken

Eisen en wensen

 1. Je hebt HBO denk- en werkniveau;
 2. Je hebt een opleiding op het gebied van bos en natuurbeheer;
 3. Je bent communicatief sterk, ook schriftelijk, breed georiënteerd, werkt verbindend en weet mensen te enthousiasmeren en motiveren voor natuurbeheer;
 4. Je bent resultaatgericht, kunt goed plannen en organiseren;
 5. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met projectmatig werken;
 6. Je hebt minimaal 3 jaar specifieke ervaring met projectmatig werken;
 7. Je hebt kennis en  ervaring met benodigde software voor registratie van werkzaamheden zoals GIS is een pré;
 8. Je kunt proactief samenwerken, bent initiatiefrijk en in staat om interne verbindingen aan te gaan, nadrukkelijk ook met de beheerders;
 9. Je bent flexibel en landelijk inzetbaar.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 7 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in PDF. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: z.s.m
 • Einddatum: 1 januari 2024
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 6 maanden
 • Standplaats: Landelijk inzetbaar
 • Uren: 32 tot 36 uur per week
 • Gesprek: z.s.m
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie zp@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Projectmedewerker/staatsbosbeheer/CMT/schaal 10/

Tagged as: Milieu en Groen, Projectmanagement