• Rotterdam
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 21971

Politie

Voor de Nationale Politie zijn we op zoek naar een

Technisch Adviseur LMS

Opdrachtomschrijving
De sector Huisvesting (HV) van de Dienst Facility Management, onderdeel van het Politie-dienstencentrum (PDC), bestaat onder meer uit het Team Technisch Beheer. De sector HV richt zich op het optimaal faciliteren van de politie bij de realisatie van zijn huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. De sector HV is geconcentreerd ingericht, echter de medewerkers werken daar waar de projecten of het onderhoud wordt uitgevoerd.
Het Team Technisch Beheer heeft als doel het onderhouden en technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille van de politie. Team Technisch Beheer heeft Nederland verdeeld in drie verzorgingsgebieden/clusters, te weten Noord-Oost-Midden, Noord-West en Zuid. Per verzorgingsgebied/cluster heeft team Technisch Beheer een regieteam ingericht voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud aan de politieobjecten. Dit onder aansturing van een sector/cluster Coördinator.
Voor ondersteuning van het team ten behoeve van een specifiek project zijn we op zoek naar een Technisch Adviseur (TA)  voor het project Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS).
Vanwege specifieke eisen en wensen aan de huisvesting van het LMS staat de sector Huisvesting voor een dermate grote opgave dat daar een apart projectteam-LMS voor wordt ingericht.
Als technisch adviseur binnen team Technisch Beheer zorg je ervoor dat problemen worden opgelost, dan/wel vroegtijdig worden gesignaleerd. Daaropvolgend worden deze problemen opgelost met behulp van de adviezen die je geeft vanuit jouw specialistische kennis of door het leveren van producten met behulp van gestandaardiseerde methoden en technieken.
Binnen het projectteam-LMS wordt van de TA verwacht dat hij/zij kijkt naar de veranderopgave door de ogen van het toekomstige gebruik; hierbij wordt gelet op beheerbaarheid, onderhoudbaarheid, vervangbaarheid en schoonmaakbaarheid (bereikbaarheid van alle elementen). Met deze kijk op de ontwerpkeuzes zal het advies dusdanig zijn dat in de gebruiksfase goed en deugdelijk onderhoud uitgevoerd kan worden, zowel preventief -, storings- als planmatig onderhoud.
De TA werkt samen met de TA’s van de verschillende eenheden waar de LMS-locaties zich in bevinden, de Adviseurs Planmatig Onderhoud (APO), de ondersteuners (PMO) en de Landelijk Contractmanagers (LCM).

Als Technisch Adviseur ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het projectteam-LMS bij de veranderopgave voor de LMS-locaties. Dit in relatie tot de door de collega-TA’s op te stellen Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) voor de gebouwen en. Je ondersteunt en adviseert de collega’s binnen de verschillende eenheden, de huisvestingsmedewerkers van de sector Facility Services (FS), de APO’s en andere collega’s binnen de sector Huisvesting (Assetmanagers, Projectmanagers, Projectleiders) op het gebied van technische beheer-vraagstukken, ontwikkel- en verandervraagstukken binnen jouw vak- en kennisgebied. Je geeft sturing aan beleidsrichtlijnen, aanbestedingsstukken en analyseert technische beheer-vraagstukken, adviseert over oplossingsrichtingen en het opstellen van werkbeschrijvingen, bestekken. Je houdt de ontwikkelingen binnen je vakgebied bij en adviseert het management hierover.

Verantwoordelijkheden

Als Technisch Adviseur adviseer je bij de verandervraagstukken binnen het projectteam-LMS.Voor allerhande zaken dien je overleg te voeren over zaken die buiten jouw expertise vallen met jmede-experts – TA’s (B/E/W/T).
Je beoordeelt of aangeleverde adviezen voldoen aan gestelde uitgangspunten, wet- en regelgeving én standaarden binnen de politie. Je kunt in een team als materiedeskundige betrokken zijn bij aanbestedingen op technisch gebied. Je bent betrokken bij het opstellen van kwartaal- en jaarrapportages betreffende uitgevoerd onderhoud, vervangingen en investeringen.
Mede door jouw bijdrage worden gewenste documenten op juiste en eenduidige wijze behandeld, afgehandeld en verwerkt. Je organiseert, ondersteunt en begeleidt de implementatie van vastgesteld onderhoudsbeleid. Vervolgens bewaak en controleer je het proces van afhandeling van het planmatig onderhoud en bijkomende werkzaamheden in samenwerking met de Adviseurs Planmatig Onderhoud (APO) om onnodige vertraging te voorkomen.
In het besluitvormingsproces signaleer je knelpunten en stel je verbetervoorstellen op.
Tenslotte draag je jouw kennis en vaardigheden over op collega’s en fungeer je als mentor.

vakmatige taken:

 • Advisering:Vanuit specialistische kennis geeft de Technisch Adviseur adviezen aan de collega’s binnen de verschillende eenheden, aan de APO’s en aan overige collega’s binnen de Sector Huisvesting en de Sector Facility Services voor het oplossen van technische (beheer-) vraagstukken m.b.t. politiegebouwen. De Technisch Adviseur adviseert hen over complexe technische klachten en vertaalt deze in integrale rapportages en werkomschrijvingen.  In de advisering houdt de Technisch Adviseur rekening met relevante ontwikkelingen binnen het vak- en kennisgebied. Binnen het hem toegewezen kennisgebied maakt de Technisch Adviseur analyses en adviezen en vertaalt deze naar standaard werkmethoden en (beleids-)richtlijnen.
 • Organiseren, ondersteunen, begeleiden en verbeteren/ontwikkelen van onderhoudsbeleid: De Technisch Adviseur zorgt dat inspectierapporten op een juiste en eenduidige wijze behandeld, afgehandeld en verwerkt worden. De Technisch Adviseur plant, ondersteunt en begeleidt de implementatie van vastgesteld onderhoudsbeleid en -richtlijnen. Vervolgens monitort de Technisch Adviseur de uitvoering van het onderhoud om te borgen dat de juiste (technische) keuzes gemaakt worden. De Technisch Adviseur monitort dat de uitvoering van het Planmatig Onderhoud op een correcte manier in het FMIS systeem Planon worden verwerkt. De Technisch Adviseur signaleert knelpunten en stelt verbetervoorstellen op.
 • Kennis ontwikkeling: De Technisch Adviseur is verantwoordelijk voor het delen en ontwikkelen van kennis binnen het team op zijn specialisme.
 • Beoordelen adviezen, adviseren bij aanbestedingen: De Technisch Adviseur beoordeelt of adviezen, inspectierapporten, oplever- en overdrachtsdocumenten  (zowel van derden als van interne collega’s) voldoen aan gestelde uitgangspunten, wet- en regelgeving én standaarden binnen de politie. De Technisch Adviseur stelt algemene technische bepalingen en programma’s van eisen op en is in een team als materiedeskundige betrokken bij aanbestedingen op technisch gebied. Daarnaast houdt de Technisch Adviseur zich bezig met het opstellen van werkbeschrijvingen en bestekken en kwartaal- en jaarrapportages betreffende uitgevoerd onderhoud, vervangingen en investeringen.
Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in een technische richting; (bijvoorbeeld Bouwkunde, Elektrotechniek of Werktuigkunde);
 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Adviseur;
 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met de wet- en regelgeving binnen het vakgebied;
 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen en een Jaarschijf (jaarlaag MJOP).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 december 2021
 • Einddatum: 30 november 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; optioneel
 • Standplaats: Rotterdam
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Technisch Adviseur LMS/ politie/inhuurdesk politie/100

Tagged as: Beleids- en Adviesdiensten, Techniek