Het Kadaster

Voor het Kadaster zijn we op zoek naar een

Business Analist TBO

De organisatie
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

De afdeling
De Nederlandse wet- en regelgeving gericht op de leefomgeving bestaat uit talloze wetten en regels. Er is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is de Omgevingswet ontwikkeld: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Hierdoor wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, is er meer ruimte voor maatwerk en zijn er minder regels.

Met de Omgevingswet wil het kabinet beter aansluiten op:

 • De samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur;
 • Het stimuleren van duurzame ontwikkelingen;
 • De verschillen tussen regio’s.

De Omgevingswet wordt per 1-7-2022 van kracht. De bevoegd gezagen (gemeente, waterschap, provincie en het rijk) moeten dan in staat zijn sneller besluiten te nemen over voorgenomen ruimtelijke activiteiten en zullen onder de nieuwe wet nieuwe planvormen gebruiken. De wet biedt  ook meer ruimte voor particuliere ideeën.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
De uitvoering van Omgevingswetprocessen zal worden ondersteund door een verregaande digitalisering van werkprocessen en een daarbij behorende informatievoorziening. Relevante data en informatieproducten die noodzakelijk zijn voor planvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving, zullen voor eenieder beschikbaar komen. Hiervoor wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld, dat overheden, burgers en bedrijfsleven toegang zal geven tot deze data en informatieproducten.

DSO – van Programma aansturing naar beheerorganisaties
Binnen het DSO-programma (pDSO) is gewerkt aan het realiseren van het basisniveau van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Met betrekking tot het digitaal stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de landelijke voorziening (aangeduid als DSO-LV) en anderzijds het geheel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (aangeduid als DSO) dat bestaat uit de DSO-LV én de systemen die op een of andere manier interactie hebben met de DSO-LV, zoals systemen van bevoegde gezagen, van leveranciers van omgevingsinformatie, van softwareleveranciers en van landelijke bouwstenen van de Nederlandse overheid.

Met het eindigen van het pDSO worden een aantal blijvende veranderingen doorgevoerd. De strategische besturing van het DSO komt bij de Strategische Beheer Organisatie (SBO) te liggen, een onderdeel binnen het ministerie van BZK. De SBO wordt eindverantwoordelijk voor een goed end-to-end werkend DSO-stelsel. In opdracht van de strategische beheerder zijn de tactische beheertaken m.b.t. het DSO-LV belegd bij de Tactische Beheer Organisatie (TBO) van het Kadaster. De TBO krijgt daarmee de belangrijke taak van het tactisch aansturen en beheren van de samenhangende componenten die het DSO-LV vormen als ook de verdere uitbouw en de doorontwikkeling ervan. De ontwikkelpartners van de betreffende componenten worden operationeel beheerorganisaties. Daarnaast zal het jaar 2021 gekenmerkt worden door de omslag van de ontwikkeling van de landelijke voorziening naar een werkend stelsel als ook de afronding van het basisniveau, doorontwikkeling en uitbouw van het DSO-LV.

De TBO is op zoek naar een Business Analist TBO.

Opdrachtomschrijving
In 2022 ondersteunt de DSO-LV gebruikers optimaal bij de uitvoering van processen voor planvorming, vergunningverlening, toezicht en handhaving via kwalitatief goede informatie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Voor het doorontwikkelen van de verschillende DSO-LV componenten zijn wij op zoek naar een ervaren Business Analist TBO. Je adviseert het Productmanagement bij de doorontwikkeling van DSO-LV en draagt bij aan het tot stand komen van definitiestudies die uitgewerkt worden in relatie tot de algehele architectuur en productvisie. Je zorgt voor een afgewogen en consistente feature backlog, die de wensen van de bestuurlijke partners weerspiegelt. Daarnaast vervul je een belangrijke rol in het toetsen op haalbaarheid, analyseren en uitwerken van nieuwe features en wijzingsverzoeken afkomstig uit de feedbackloop.

Verantwoordelijkheden

In deze opdracht treedt je op als inhoudelijk geweten van het Productmanagement voor de voor de ontwikkeling en exploitatie van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de Landelijke voorziening Beschikbaarstellen en Bekendmaken (LVBB) en alle aanverwante componenten en koppelingen.

 • Is mede bepalend voor de eisen aan digitale dienstverlening;
 • Brengt behoeften, wensen en eisen vanuit de verschillende stakeholders in kaart;
 • Werpt een kritische blik ingediende wensen en identificeert mogelijke verbeteringen;
 • Draagt bij aan een adequate afhandeling en sluitend houden van de feedbackloop;
 • Analyseert complexe vraagstukken en vertaalt deze door naar efficiënte (deel)oplossingen;
 • Doet innovatie of verbetervoorstellen richting productmanagement;
 • Initieert en is inhoudelijk betrokken bij het opstellen van plannen voor vernieuwing.

De Business Analist TBO zal ten behoeve van deze opdracht een intensieve samenwerking moeten vormgeven met collega Business Analisten en vanuit een flexibele houding in staat moeten zijn een tandje bij te schakelen en collega’s met raad en daad bij te staan. Er wordt daarbij waar nodig ook inzet verwacht voor onderwerpen die aanvankelijk niet in deze uitvraag zijn benoemd of niet op onze radar stonden.

Competenties

 • Sterk analytisch vermogen;
 • Goede samenwerkingsvaardigheden; je Zegt wat je doet, en Doet wat je zegt;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, initiatiefrijk, integer, ondernemend en verbindend.

Eisen en wensen  

 1. Je hebt minimaal een HBO plus denk- en werkniveau aangetoond door werkervaring of opleiding.
 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Business analyse.
 3. Je hetb minimaal 2 jaar ervaring met werken in projecten/programma’s in een complexe en dynamische werkomgeving.
 4. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Agile werken & Scrum.
 5. Je hebt aantoonbaar, aangetoond door een uitgevoerd project, ervaring met e-overheid bouwstenen en/of standaarden.
 6. Je hebt ervaring met werkprocessen als VTH en Zaakgerichtwerken bij overheden is pré.
 7. Je hebt ervaring met werken in projecten/programma’s in een samenwerkingsverband tussen (lokale)overheden is een pré.
 8. Beschrijf jouw ervaring die het best aansluit bij deze opdracht met het overbruggen van belangentegenstellingen en het verbinden van medewerkers en/of stakeholders om tot gedragen oplossingen komen (max. 200 woorden).
 9. Beschrijf jouw ervaring in grote programma’s/projecten waarbij verschillende organisaties in een samenwerkingsverband werken aan een gezamenlijke doelstelling. Geef hiervan een voorbeeld dat het beste aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden).
 10. Beschrijf jouw ervaring met werkprocessen als VTH-/Zaakgerichtwerken of vergelijkbare werkprocessen, die het best aansluit bij deze opdracht (max. 200 woorden).
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 18 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona   
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.  
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 1 april 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2 keer 3 maanden
 • Standplaats: Apeldoorn, Utrecht en Den Haag
 • Uren: 36 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Business Analist TBO/kadaster/inhuur gelderland/120

Tagged as: Coaching, ICT en IT, Interim management