• Den Haag
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 22096

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Voor de Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn we op zoek naar een

Portfolio manager

De organisatie
Directie Digitale Samenleving, team Portfolio Management
De overheid streeft ernaar dat iedereen op een veilige, betrouwbare, toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke manier digitaal in contact kan komen met de overheid en zoveel mogelijk diensten van de overheid digitaal kan afnemen. De grondrechten, de publieke waarden en persoonsgegevens zijn hierbij goed beschermd. De basis van deze missie ligt besloten in de Wet Digitale Overheid (WDO). Die verplicht alle publieke dienstverleners om hun dienstverlening digitaal én op het juiste betrouwbaarheidsniveau aan te bieden.
De directie Digitale Samenleving is verantwoordelijk voor het concretiseren van de visie op de rol van de overheid in de informatiesamenleving. Samen staan we voor verantwoord verder digitaliseren van een innovatieve, inclusieve, veilige en betrouwbare overheid. De ambities voor de digitale overheid zijn hoog: we willen dat steeds meer burgers en bedrijven op een volwaardige wijze aan de digitale samenleving mee kunnen doen. De belangrijkste thema’s zijn:

 • We bieden burgers een betrouwbare digitale identiteit om hun zaken te kunnen regelen.
 • We beschermen de grondrechten van burgers en bedrijven in de digitale samenleving en dragen bij aan het versterken van de democratie, ook als burgers en bedrijven niet kunnen en willen deelnemen aan de digitale samenleving.
 • We zorgen dat de digitale interactie in de samenleving op een veilige, betrouwbare,
  toegankelijke, begrijpelijke, gebruiksvriendelijke en persoonlijke wijze kan plaatsvinden.

Opdrachtomschrijving

Bij de verdere inrichting van Portfolio Management spelen de volgende onderwerpen:

 •  Verdere uitbouw en volwassenwording van portfoliomanagement: portfoliomanagement heeft op basis van bindende afspraken met CIO Office, verplichtingen vanuit het in te richten CIO stelsel en gebleken noodzaak (o.a. te verbeteren waardecreatie en te verbeteren interactie met uitvoeringsorganisaties) de taak om portfoliomanagement
  verder te professionaliseren. Dit is een taak die zeker de komende twee jaar nog specifiek inzet vraagt.
 • Uitvoerende taken portfoliomanagement: naarmate portfolio-management verder wordt ingericht komen er meer uitvoerende taken. Denk hierbij aan het voorbereiden en opstellen van rapportages, het voeren van stagegate gesprekken met programma- en projectleiders, het ondersteunen en monitoren van FCC gebruik. Dit is een doorlopende taak die gedurende het jaar eengroeiende inzet vergt.
 • (te starten) Implementatie FCC (Fortes Change Cloud): het gebruik van de FCC is het fundament voor integrale monitoring van de veranderopgave van de directie door het management team DS. Het maakt een einde aan aparte “lijstjes”, vergemakkelijkt de aansturing van uitvoeringsorganisaties en vergroot onze capaciteit om (maatschappelijke) waarde te creëren vanuit programma’s en projecten. De verwachting is dat dit 6-8 maanden duurt (afronding pilot plus uitvoering implementatie).
 • Afronding transitie PDI: portfoliomanagement faciliteert actief de transitie van PDI door te helpen met modeleren, formuleren en inrichten van de structuur voor de over te dragen programma’s, projecten en (voormalige) organisatie van PDI. De verwachting is dat dit nog 6 maanden duurt.
 • Deelname kerngroep opdrachtgeverschap: portfoliomanagement participeert in de kerngroep opdrachtgeverschap DS door te helpen met modeleren, formuleren en inrichten van een nieuwe invulling van het opdrachtgeverschap richting Logius, RvIG en DICTU. De verwachting is dat dit nog 6-8 maanden duurt.
 • Verder uitbouwen van het netwerk en samenwerking met uitvoeringsorganisaties zoals Logius, RvIG, DICTU. De nadruk voor de portfoliomanagers ligt op strategisch stakeholder management (C IO BZK, FEZ,

Uitvoerings organisaties) en het inhoudelijk ontwerpen van verdere verbeteringen aan
portfoliomanagement. De senior medewerkers richten zich op basis van een werkverdeling met name
op (verwijzend naar de hierboven genoemde vervolgstappen):

 • de FCC implementatie en het organiseren van workshops,
 •  transitie PDI,
 • kerngroep opdrachtgeverschap, en
 • Uitbouwen netwerk.
  Ze zetten de koers uit voor verdere volwassenwording van portfoliomanagement (a) en sturen en
  coachen de medior waar nodig bij de uitvoerende taken (c). De portfoliomanagers zijn in staat elkaar te vervangen.

Competenties

 • Organisatiesensitief: in staat om in politiek-bestuurlijk complexe omgeving te opereren en beschikt over een sterk ontwikkelde bestuurlijke gevoeligheid;
 • Organisatiesensitief: in staat om veranderingen in werkwijzen dusdanig aan te bieden zodat collega’s meewerken en er een teamspirit ontstaat;
 • Omgevingsbewust: houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden en vertaalt deze naar het eigen werkterrein;
 • Resultaatgericht: in staat duidelijke doelen te stellen en tijdig te leveren;
 • Stressbesteding: kunnen omgaan met schuivende panelen door enerzijds de transitie naar Beleid en uitvoeringsorganisaties en anderzijds de op handen zijnde impact van de kabinetsformatie;
 • Flexibel: past zich gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan;
 • Zelfstarter: pakt uit zichzelf relevante zaken op en toont initiatief;

Eisen en wensen  

 1. Je beschikt over WO werk- en denkniveau met een achtergrond in de richting van bedrijfskundige informatica of vergelijkbaar.
 2. Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van inrichten Portfolio Management.
 3. Je beschikt over kennis van en ervaring met FC C.
 4. Je beschikt over kennis van het implementeren en operationaliseren van het Rijks/BZK CIO Stelsel.
 5. Je beschikt over kennis van en ervaring met het verbeteren van processen.
 6. Je hebt ruime ervaring heeft met het leiden van workshops
 7. Je hebt ruime ervaring heeft met stakeholder managemen
 8. Je hebt  ervaring met het coachen van collega’s (met als doel een medior Portfolio Manager te later doorgroeien naar het niveau van een volwaardig Portfolio Manager)
 9. Je hebt ervaring en/of affiniteit met werken binnen de Rijksoverheid.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe in Word. Ten aanzien van referenties vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer. Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober  2021 naar ons administratiekantoor info@jong-en-ko.nl.  
Overige informatie in verband met Corona In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever een gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen.
 • Begindatum: 1 november 2021
 • Einddatum: 12 maanden na aanvang opdracht
 • Optie tot verlenging: Nee
 • Standplaats: Den Haag
 • Uren: 24 uur per week
 • Aantal kandidaten: 1
 • Gesprek: z.s.m.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Indien je geen ZZP’er bent kun je ook reageren. Wij bieden je dan, voor de periode van de opdracht, een marktconform salaris.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co: 085 – 487 85 00. 
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld uw vacature aan op ons administratie info@jong-en-ko.nl.  Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing. 
Portfolio manager/Ministerie van Binnenlandse Zaken/onestop/schaal 12 correspondentie naar: Het voorstel kan naar Fadime Yuksel via f.yuksel@aeves-im.com
Uw aanbieding graag voorzien van een cv (in word), uurtarief (all-in, excl. BTW) en een motivatie

Tagged as: Interim management