• Zaanstad
 • Solliciteren is gesloten
 • Opdrachtnummer: Z 22126

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn we op zoek naar een

Interim Locatiemanager

Opdrachtomschrijving

De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, verschilt van moment tot moment. Dat betekent dat de organisatie voortdurend moet worden aangepast aan de vraag en de bezetting van een locatie. Daarnaast is er een verscheidenheid aan primaire en ondersteunende processen. Van de locatiemanager wordt verwacht dat hij / zij deze processen vormgeeft en aanstuurt. Dit vraagt om het stellen van heldere en haalbare doelen.

De locatiemanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de samenwerking met verschillende externe partijen in de keten, maar ook met de gemeente waarin de locatie zich bevindt. Bij deze contacten is het van belang dat de processen van het COA in de samenwerking met de externe organisatie goed vorm krijgen. Dit vraagt om een helder zicht op de belangen van de ketenpartners, de asielzoekers en de gemeenten. De locatiemanager is een belangrijke speler in de samenwerking met alle verschillende organisaties.

Voor de 31 oktober 2021 te openen opvanglocatie in Zaanstad zoeken we een interim locatiemanager.  Gezien de ontwikkelingen rondom capaciteit bij het COA, wordt een stevig beroep gedaan op zelfstandigheid, flexibiliteit en stressbestendigheid. Relativeringsvermogen en humor zijn daarbij niet onbelangrijk. De interim locatiemanager dient zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken, daarbij een bijdrage leverend aan de ontwikkeling van het managementteam en onderlinge samenwerking. Verder moet de locatiemanager in staat zijn om de verbinding te kunnen maken met de omgeving van de locatie en kunnen samenwerken met externe partners, bijvoorbeeld in de keten en lokaal bestuur.

Je geeft leiding aan locatiegebonden team(-s) opvang en begeleiding, vanuit de maatschappelijke opdracht van het COA en de vreemdelingenketen. Je bent verantwoordelijk voor het het integraal (vanuit hetgeheel en in onderlinge samenhang) managen van een groep medewerkers binnen een locatie en/of organisatie-eenheid, processen en resultaten op gebied van de opvang en begeleiding van asielzoekers. Je zorgt voor een goede afstemming en communicatie met de omgeving zodat de leefomstandigheden voor bewoners optimaal zijn en blijven. Hieronder volgt een opsomming van de resultaatgebieden van de openstaande functie:

1. Integraal management:

 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de organisatie-eenheid, de onderlinge afstemming tussenverschillende functies op de locatie en/of binnen de eenheid.
 • Draagt zorg voor het opstellen en realiseren van een jaarplan/managementcontract (doelstellingen, activiteiten, personele,financiële en huisvesting consequenties) binnen de gestelde kaders.
 • Is verantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken van de locatiegebonden taken.
 • Legt periodiek verantwoording af aan de regiomanager over bereikte resultaten en inzet van middelen.
 • Geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen de team(-s) en locatie.
 • Draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode.
 • Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden van ingehuurde diensten.
 • Verdeelt de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting.
 • Voert gesprekken in het kader van de HR-cyclus.
 • Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en lost conflicten op.
 • Voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie.
 • Volgt en analyseert relevante landelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
 • Maakt keuzes voor de uitvoering van de opvang binnen de team(-s) en locatie vanuit de organisatie visie op leidinggeven.

2. Communcatie en netwerken:

 • Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern (beleidsafdelingen, collega’s enz.), en extern (gemeenten, ketenpartners, belangengroeperingen, buurtbewoners enz.) zodanig dat het COA goed geïntegreerd is in haar omgeving.
 • Treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie in locale externe overlegvormen.
 • Treedt namens het COA op als vertegenwoordiger, bemiddelaar en onderhandelaar in diverse bijeenkomsten.
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen.
 • Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit.

3. Ontwikkelen op inhoud, processen en methoden en technieken:

 • Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in methoden en technieken in de opvang en begeleiding van asielzoekers.
 • Vertaalt wensen en behoeften naar ontwikkeling van methoden en technieken.
 • Zorgt voor overdracht van kennis, methoden en technieken aan de medewerkers.
 • Adviseert medewerkers in specifieke gevallen over de toepassing van methoden en technieken in de opvang en begeleiding.
 • Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding.
 • Doet voorstellen voor verbetering

Competenties

 • Resultaatgerichtheid: Formuleert concrete doelen en richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat;
 • Strategisch vermogen: Merkt ontwikkelingen die van invloed zijn op organisatieresultaten tijdig op, analyseert deze en neemt tijdig adequate acties;
 • Samenwerken: Werkt samen met anderen aan een gemeenschappelijk doel. Stelt waar nodig het gemeenschappelijk resultaat boven het persoonlijk belang;
 • Aansturen groep: Stuurt binnen een groep op samenwerking en op het bereiken van doelen;
 • Flexibiliteit: Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven;
 • Ontwikkelen medewerkers: Bevordert en begeleidt de ontwikkeling van medewerkers in hun huidige functie en richting toekomstige functies;
 • Organisatiesensitiviteit: Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie;
 • Omgevingsbewustzijn: Houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden.

Eisen en wensen

 1. Je beschikt over minimaal een afgeronde en relevante HBO opleiding;
 2. Je hebt bij nadrukkelijke voorkeur een managementopleiding gevolgd;
 3. Je beschikt over kennis van agogische begeleidingsmethoden;
 4. Je hebt bedrijfsmatige kennis;
 5. Je hebt Kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met management en aansturing van medewerkers;
 6. Je bent in staat om de verbinding te kunnen maken met de omgeving van de locatie en kan samenwerken met externe partners, bijvoorbeeld in de keten en lokaal bestuur.
Daarom zijn we benieuwd naar wie jij bent! Voeg een motivatiebrief van maximaal 2 pagina’s A4 en CV van maximaal 3 pagina’s A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe (PDF). Ten aanzien van referenties de vragen wij: naam, bedrijf en telefoonnummer Je wordt beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt je niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarnaast wordt er beoordeeld op diverse wensen. In je aanbieding moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden. Vermeld het opdrachtnummer op je eventuele reactie. Stuur je CV en motivatiebrief voor 15 oktober 2021 naar ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl 
Overige informatie in verband met Corona 
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen. 
 • Begindatum: 25 oktober 2021
 • Einddatum opdracht: 24 oktober 2022
 • Optie tot verlenging: Ja; 2×2 maanden 
 • Standplaats: Zaanstad
 • Uren : 36 uren per week
 • Gesprek: 19 oktober as.
Een indicatie van je uurtarief voor deze opdracht zien wij graag in je mail. ZP&co werkt in opdracht van de externe opdrachtgevers met uurtarieven inclusief reis en verblijfkosten, exclusief BTW.  
Nadere informatie verkrijgbaar bij team ZP&co 085 – 487 85 00.  
ZP&co is een bemiddelingsorganisatie/coöperatie voor ZZP’ers met een HBO+ werk-denkniveau. Wij hebben geen winstdoelstelling. Jij als Zelfstandig Professional staat centraal in onze coöperatie. Doe mee en word lid. Bedrijven die op zoek zijn naar ZZP’ers. Wij hebben ze. Meld jouw vacature aan op ons administratiekantoor zp@jong-en-ko.nl Met een achterban van ruim 14.000 ZZP’ers heeft de coöperatie altijd een oplossing.   Interim Locatiemanager/ Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) / 106 /Aeves/ Kas Vrijdag 15-10 15:00 uur

Tagged as: Interim management, Projectmanagement